Leveringen - 459662-2016

Beknopt weergeven

24/12/2016    S249

Nederland-'s-Gravenhage: Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen

2016/S 249-459662

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministerie van Defensie / Defensie Materieel Organisatie
Postadres: Postbus 90822
Plaats: Den Haag
Postcode: 2509 LV
Land: Nederland
Ter attentie van: R.R. Bovenberg
E-mail: rr.bovenberg@mindef.nl
Telefoon: +31 622970319

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.defensie.nl/dmo

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Ministerie van Defensie / Defensie Materieel Organisatie
Postadres: Postbus 90822
Plaats: Den Haag
Postcode: 2509 LV
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Verwervingsondersteuning
Ter attentie van: Offerte openingscommissie DMO
Internetadres: http://www.defensie.nl/dmo

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Project Voertuig 12kN AASLT van het Programma Defensiebrede Vervanging van Operationele Wielvoertuigen (DVOW).
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Stroe, Nederland.
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De aankoop van 515 stuks 12kN Air Assault voertuigen (12kN AASLT) in drie verschillende configuraties t.w. gevechtsvoertuigen, logistieke voertuigen en voertuigen ten behoeve van gewondentransport inclusief een meerjaren instandhouding op basis van samenwerking tussen de aanbestedende dienst en de toekomstige leverancier.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35400000 Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen

II.1.7)Inlichtingen over uitbesteding
De inschrijver moet in de inschrijving aangeven of hij eventueel van plan is een deel van de opdracht uit te besteden aan derde partijen, welke onderaannemers hij voorstelt en op welke taken de opdrachten in onderaanneming betrekking hebben waarvoor deze worden voorgesteld
De inschrijver moet melding maken van elke wijziging met betrekking tot de onderaannemers tijdens de uitvoering van de opdracht
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Het 12kN AASLT voertuig is een zeer terreinwaardig, tactisch in te zetten voertuig. Het betreft een softtop voertuig met een laadvermogen van 12kN (1.223 kg), dat wereldwijd in alle klimatologische omstandigheden inzetbaar is. Van het 12kN AASLT voertuig zijn 3 typen gedefinieerd in de volgende indicatieve aantallen:
— 329 stuks gevechtsvoertuigen — 12kN AASLT FV;
— 144 stuks logistieke voertuigen — 12kN AASLT LOG;
— 42 stuks gewondentransportvoertuigen — 12kN AASLT CAST (als optie uitgerust met een hardcover).
De 12kN AASLT FV heeft als bijzondere eis dat dit voertuig intern de CH-47 D/F NLD CHINOOK transport helikopter te transporteren moet zijn. Alle 3 genoemde typen dienen daarnaast „underslung” de CH-47 D/F NLD CHINOOK transport helikopter te kunnen worden getransporteerd. Het voertuig 12kN AASLT is normaliter onbeschermd, maar moet kunnen worden voorzien van een bescherming tegen mijnen en kinetische projectielen zoals omschreven in de aanbestedingsleidraad voor de selectiefase, hoofdstuk 2. Daarnaast zal de toekomstige leverancier dienen te voorzien in het onderhoud in samenwerking met de aanbestedende dienst gedurende een initiële periode van 10 jaar na levering van het laatste voertuig op basis van de leveringsovereenkomst met een mogelijkheid van verlenging van 2 periodes van 5 jaar. De omvang van de levering en onderhoud is omschreven in hoofdstuk 2 van de aanbestedingsleidraad voor de selectiefase.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: Zie aanbestedingsleidraad voor de selectiefase hoofdstuk 2.
Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
In maanden: 60 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 2
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 120 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie aanbestedingsleidraad voor de Selectiefase, hoofdstuk 4.
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
III.1.5)Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie aanbestedingsleidraad voor de selectiefase, hoofdstuk 6 tot en met 10.

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie aanbestedingsleidraad voor de selectiefase, hoofdstuk 6 tot en met 10.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht

Criteria betreffende de economische en financiële draagkracht van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie aanbestedingsleidraad voor de selectiefase, hoofdstuk 6 tot en met 10.

Criteria betreffende de economische en financiële draagkracht van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie aanbestedingsleidraad voor de Selectiefase, hoofdstuk 6 tot en met 10.
III.2.3)Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid

Criteria betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie aanbestedingsleidraad voor de selectiefase, hoofdstuk 6 tot en met 10.

Criteria betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie aanbestedingsleidraad voor de selectiefase, hoofdstuk 6 tot en met 10.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
concurrentiegerichte dialoog
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Beoogd minimumaantal 3 en maximumaantal 5
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Zie aanbestedingsleidraad voor de selectiefase, hoofdstuk 9.
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt neen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
S14824472
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6.3.2017 - 14:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
9.3.2017 - 14:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Nederlands.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
Op 19.1.2017 zal er op de locatie van de aanbestedende dienst in Den Haag, Nederland tussen 9:00 uur en 12:00 uur een informatiebijeenkomst plaatsvinden. Zie hiervoor hoofdstuk 3 van de aanbestedingsleidraad voor de selectiefase. De uiterste datum voor het indienen van verzoeken tot inlichtingen is 23.2.2017, zie hiervoor hoofdstuk 5 van de aanbestedingsleidraad voor de selectiefase.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22.12.2016