De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 459897-2015

Beknopt weergeven

29/12/2015    S251

België-Brussel: Bijstand bij de integratie van milieubeschermingsoverwegingen in de landbouw

2015/S 251-459897

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu
Postadres: BU 9 01/005
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Bijstand bij de integratie van milieubeschermingsoverwegingen in de landbouw.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 12: Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: „Extra muros”.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De doelstelling van de dienstenovereenkomst is het verlenen van technische bijstand aan het DG Milieu bij het verstrekken van informatie, verslagen en analyses van:
— de rol van agro-milieu- en contextindicatoren bij de ontwikkeling van de keuzes van de lidstaten op grond van verscheidene bepalingen van Verordening (EU) nr. 1307/2013 (rechtstreekse betalingen) en Verordening (EU) nr. 1305/2013 (verordening inzake plattelandsontwikkeling),
— de illustratie van de trends inzake de toestand van het milieu die worden verwacht ten gevolge van de elementen die zijn meegedeeld in het kader van goede landbouw- en milieuomstandigheden en de vergroeningscomponenten,
— het begrip van agro-milieumaatregelen door verschillende boeren en landbouwgemeenschappen, met inbegrip van de identificatie van belemmeringen voor een ecologisch voldoende begrip van agro-milieumaatregelen,
— de mogelijkheid om gebruik te maken van bredere innovatieve financieringsmechanismen zoals resultaatgebaseerde betalingen voor andere gebieden dan de bescherming van de biodiversiteit, en collectieve financiering van plattelandsontwikkeling.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90700000 Milieuzorgdiensten

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 335 000 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Kwaliteit van de voorgestelde methodologie. Weging 50
2. Organisatie van het werk. Weging 34
3. Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole. Weging 16
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
ENV.B.1/SER/2015/0038.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 038-064198 van 24.2.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 152-279498 van 8.8.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 07.0201/2015/719119/SER/ENV.B.1
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
15.12.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Vereniging onder leiding van COWI A/S, Denemarken
Postadres: Parallelvej 2
Plaats: Kongens Lyngby
Postcode: 2800
Land: Denemarken

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 360 000 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 335 000 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 37
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Deel: 44 %
Korte beschrijving van de waarde/het deel van de opdracht die/dat wordt uitbesteed: 23 % + 6 % + 5 % + 5 % + 5 %.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder f), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke overeenkomst, gebruikmaken van de buitengewone onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht), bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten (voor maximaal 50 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht) die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer aan wie de oorspronkelijke opdracht is gegund.

Gelieve op te merken dat dit is bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2015/S 038-064198 van 24.2.2015 met als titel „Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van de integratie van milieuaspecten in het GLB” en met een begroting van 360 000 EUR.

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.3.1.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
17.12.2015