Diensten - 460576-2019

01/10/2019    S189

Frankrijk-Bordeaux: Verzekeringsdiensten

2019/S 189-460576

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-385422)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bordeaux Métropole
Postadres: esplanade Charles de Gaulle
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33045
Land: Frankrijk
E-mail: dacp@bordeaux-metropole.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bordeaux-metropole.fr

Adres van het kopersprofiel: https://demat-ampa.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrat d'assurance flotte automobile

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrat d'assurance flotte automobile.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385422

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 04/10/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 07/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: