Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 460576-2019

01/10/2019    S189    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Bordeaux: Verzekeringsdiensten

2019/S 189-460576

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-385422)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bordeaux Métropole
Postadres: esplanade Charles de Gaulle
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12
Postcode: 33045
Land: Frankrijk
E-mail: dacp@bordeaux-metropole.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bordeaux-metropole.fr

Adres van het kopersprofiel: https://demat-ampa.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrat d'assurance flotte automobile

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrat d'assurance flotte automobile.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385422

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 04/10/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 07/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: