Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 461088-2018

20/10/2018    S203

België-Brussel: Actualisering of ontwikkeling van de strategische onderzoeksagenda's

2018/S 203-461088

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-453473)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Defensieagentschap
Postadres: Rue des Drapiers 17-23
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eda.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Actualisering of ontwikkeling van de strategische onderzoeksagenda's

Referentienummer: 18.ESI.OP.301
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van onderhavige raamovereenkomst is de ondersteuning van de voortdurende en lopende ontwikkeling en actualisering van de strategische onderzoeksagenda's en de technologische bouwstenen met nieuwe input via de tools en processen die zijn ontwikkeld voor de overkoepelende strategische onderzoeksagenda (OSRA) of voor de OSRA-toolchain.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-453473

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: