Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 461735-2018

20/10/2018    S203    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa

2018/S 203-461735

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Tel.: +48 222299931
Faks: +48 222299933

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpr.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lpr.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadania

Numer referencyjny: ZP/5/X/2018
II.1.2)Główny kod CPV
48131000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1

2.1.1. Licencja oraz aktualizacja.

Baza danych kart podejść nawigacyjnych obszaru obejmującego swoim zasięgiem Europę (VFR) oraz IFR - Europę, Basen Morza Śródziemnego, Afrykę Północną, Europę Wschodnią, Europe Środkową oraz Bliski Wschód wraz z odpowiadającymi mapami papierowymi i aktualizacjami.

2.1.2. Licencja oraz aktualizacja.

Baza danych kart podejść nawigacyjnych obszaru obejmującego swoim zasięgiem Europę (VFR) oraz IFR - Europę, Basen Morza Śródziemnego, Afrykę Północną, Europę Wschodnią, Europe Środkową oraz Bliski Wschód wraz z odpowiadającymi mapami papierowymi i aktualizacjami.

2.1.3. Licencja oraz aktualizacja.

Baza danych kart podejść nawigacyjnych obszaru obejmującego swoim zasięgiem Europę Wschodnią i Niemcy (VFR) oraz IFR wraz z odpowiadającymi mapami papierowymi i aktualizacjami.

2.1.4. Aktualizacja istniejących serwisów kart podejść, map i diagramów.

Baza Danych obejmująca swoim zasięgiem Europę Zachodnią, Europę Wschodnią, Basen Morza Śródziemnego, Bliski Wschód oraz Afrykę Północną w wersji papierowej.

2.1.5. Licencja oraz aktualizacja:

Baza danych kart podejść nawigacyjnych obszaru obejmującego swoim zasięgiem Europę (VFR) wraz z odpowiadającymi mapami papierowymi i aktualizacjami;

2.1.6. Licencja oraz aktualizacja.

Program do obliczeń wyważenia śmigłowca EC 135 P2+ oraz EC 135 P3.

2.1.7. Licencja oraz aktualizacja:

Aktualizacja bazy danych nawigacyjnych oprogramowania do planowania lotu dla obszaru obejmującego swoim zasięgiem Europę Zachodnią, Europę Wschodnią, Basen Morza Śródziemnego, Afrykę Północną oraz Bliski Wschód.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 10 000,00 PLN - zadanie nr 1;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2

2.2.1 Licencja i Aktualizacja.

Licencja i Aktualizacja bazy NavData dla samolotu P180 Piaggio Avanti (Universal Avionics).

2.2.2 Licencja i Aktualizacja.

Bazy NavData oraz mapy IFIS dla samolotu P180 Piaggio Avanti II (Rockwell Collins).

2.2.3 Licencja i Aktualizacja.

Licencja i Aktualizacja systemu EGPWS oraz deklinacji magnetycznej dla samolotu P180 Piaggio Avanti II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 1 000,00 PLN - zadanie nr 2;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3

2.3.1 Licencja i Aktualizacja.

Aktualizacja bazy danych nawigacyjnych oraz deklinacji magnetycznej, przeznaczonych dla śmigłowców EC 135 P2+ obejmujących obszar zawierający się w wielokącie o następujących koordynatach: 54N05E, 57N25E, 47N06E, 47N25E.

2.3.2 Licencja i Aktualizacja.

Aktualizacja bazy danych przeszkód obejmujących swoim zasięgiem teren Polski na śmigłowcach EC 135 P2+ i P3 oraz w symulatorze FTD-EC135P2+ Level 3.

2.3.3 Licencja i Aktualizacja.

Aktualizacja bazy danych nawigacyjnych obejmujących swoim zasięgiem teren Polski oraz krajów ościennych, na śmigłowcach EC 135 P2+ i P3 oraz w symulatorze FTD-EC135P2+ Level 3.

2.3.4 Licencja i Aktualizacja.

Roczna Licencja na użytkowanie wraz z aktualizacją map współpracująca z awioniką do statków powietrznych zabudowanych na EC 135 P2+, EC 135 P3 jak i symulatora lotu FTD-EC135P2+ Level 3 oraz PC, obejmujących swoim zasięgiem teren Polski uwzględniająca aktualne poprawki deklinacji magnetycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 25 000,00 PLN - zadanie nr 3;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4

Licencja i Aktualizacja

Licencja i Aktualizacja bazy danych nawigacyjnych w formacie ARINC 424-16 współpracująca z symulatorem EC 135 FTD-EC135P2+ Level 3 dla obszaru obejmującego swoim zasięgiem teren Polski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 1 000,00 PLN - zadanie nr 4;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 5

2.5.1 Licencja i Aktualizacja.

Aktualizacja baz danych dla 4 śmigłowców EC 135 P3 wyposażonych w urządzeniach Dual GTN Seri 750:

2.5.2 Licencja i Aktualizacja.

Licencja programu aktualizacji baz danych GPS współpracujący z awioniką śmigłowca EC 135 P3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 1 000,00 PLN - zadanie nr 5;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 (dwie) dostawy baz danych nawigacyjnych do wykonywania operacji lotniczych, z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy, o wartości każdej z tych dostaw nie mniejszej niż równowartość kwoty:

— dla zadania nr 1 – 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

— dla zadania nr 2 – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),

— dla zadania nr 3 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100),

— dla zadania nr 4 – 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

— dla zadania nr 5 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej i zawodowej za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał dostawy aktualizacji baz danych nawigacyjnych spełniające warunek określony powyżej, dla zadania o najwyższej wartości, którego dotyczy oferta, niezależnie od ilości zadań na jakie Wykonawca składa ofertę. Przez dostawę należy rozumieć zrealizowaną umowę. W przypadku realizowania przez Wykonawcę umów niezakończonych przed terminem składania ofert, dostawy zostaną uznane za spełniające powyższy wymóg, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) umowa została zawarta nie później niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) wartość zrealizowanych dostaw w ramach umowy wynosi nie mniej niż równowartość kwoty określonej dla danego zadania.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia umowy dla poszczególnych zadań stanowią załączniki nr 3A, 3B, 3C, 3D i 3E do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach i w zakresie określonym w załącznikach nr 3A, 3B, 3C, 3D i 3E do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pokój 111

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2018