Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 461935-2021

13/09/2021    S177

Denemarken-Hvalsø: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2021/S 177-461935

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lejre Kommune
Nationaal identificatienummer: 29 18 85 48
Postadres: Møllebjergvej 4
Plaats: Hvalsø
NUTS-code: DK02 Sjælland
Postcode: 4330
Land: Denemarken
Contactpersoon: Kresten Gørtz
E-mail: krng@lejre.dk
Telefoon: +45 92430408
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lejre.dk
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194457
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af kontrakter om visiteret kørsel af borgere i Lejre Kommune

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 29 283 600.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale A: Kørsel til specialskole og specialklasser

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02 Sjælland
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale B: Kørsel til dagcentre og genoptræningscentre

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02 Sjælland

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 036-090154

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Delaftale A: Kørsel til specialskole og specialklasser

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2021
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VBT A/S
Nationaal identificatienummer: 21416428
Postadres: Farverland 1A
Plaats: Glostrup
NUTS-code: DK02 Sjælland
Postcode: 2600
Land: Denemarken
E-mail: fse@vbt-as.dk
Telefoon: +45 72100700
Internetadres: http://www.vbt-as.dk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 795 000.00 DKK / Hoogste offerte: 9 030 000.00 DKK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Delaftale B: Kørsel til dagcentre og genoptræningscentre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2021
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VBT A/S
Nationaal identificatienummer: 21416428
Postadres: Farverland 1A
Plaats: Glostrup
NUTS-code: DK02 Sjælland
Postcode: 2600
Land: Denemarken
E-mail: fse@vbt-as.dk
Telefoon: +45 72100700
Internetadres: http://www.vbt-as.dk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 085 600.00 DKK / Hoogste offerte: 2 560 800.00 DKK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/09/2021