Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 461935-2021

13/09/2021    S177

Denemarken-Hvalsø: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2021/S 177-461935

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lejre Kommune
Nationaal identificatienummer: 29 18 85 48
Postadres: Møllebjergvej 4
Plaats: Hvalsø
NUTS-code: DK02 Sjælland
Postcode: 4330
Land: Denemarken
Contactpersoon: Kresten Gørtz
E-mail: krng@lejre.dk
Telefoon: +45 92430408
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lejre.dk
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194457
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af kontrakter om visiteret kørsel af borgere i Lejre Kommune

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 29 283 600.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale A: Kørsel til specialskole og specialklasser

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02 Sjælland
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale B: Kørsel til dagcentre og genoptræningscentre

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02 Sjælland

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 036-090154

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Delaftale A: Kørsel til specialskole og specialklasser

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2021
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VBT A/S
Nationaal identificatienummer: 21416428
Postadres: Farverland 1A
Plaats: Glostrup
NUTS-code: DK02 Sjælland
Postcode: 2600
Land: Denemarken
E-mail: fse@vbt-as.dk
Telefoon: +45 72100700
Internetadres: http://www.vbt-as.dk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 795 000.00 DKK / Hoogste offerte: 9 030 000.00 DKK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Delaftale B: Kørsel til dagcentre og genoptræningscentre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2021
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VBT A/S
Nationaal identificatienummer: 21416428
Postadres: Farverland 1A
Plaats: Glostrup
NUTS-code: DK02 Sjælland
Postcode: 2600
Land: Denemarken
E-mail: fse@vbt-as.dk
Telefoon: +45 72100700
Internetadres: http://www.vbt-as.dk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 085 600.00 DKK / Hoogste offerte: 2 560 800.00 DKK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/09/2021