Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 463742-2021

14/09/2021    S178

Slovensko-Bratislava: Poskytovanie údajov

2021/S 178-463742

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jašková
E-mail: andrea.jaskova@bratislava.sk
Telefón: +421 259356194
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prípravné trhové konzultácie - programové riešenie – software a geodatabáza pasportu zelene

Referenčné číslo: MAGS OVO 61115/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
72319000 Poskytovanie údajov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom plánovanej zákazky má byť aplikačné programové vybavenie určené pre spracovanie pasportu zelene, pre kontrolu, sledovanie zmien a plánovanie údržby zelene. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi v súlade s autorskými právami licenciu na používanie programového vybavenia v súlade so zmluvou a licenčnými podmienkami za účelom plnenia úloh objednávateľa v oblasti verejnej správy

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48610000 Databázové systémy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Účelom predbežných trhových konzultácií (ďalej len PTK) je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Súčasne má verejný obstarávateľ v úmysle konzultovať určité otázky týkajúce sa podmienok súťaže (podmienky účasti, obchodné podmienky plnenia zákazky a pod.)

Záujemcovia budú môcť okruhy tém, ktoré sú predmetom PTK prediskutovať s verejným obstarávateľom na osobnom rokovaní.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Celá komunikácia v priebehu konzultácií bude prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom IS JOSPHINE.

Záujemcovia o účasť na PTK svoju účasť nahlásia do 24.09.2020, do 10:00 hod.

na link: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14408/summary

II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
25/10/2021

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/09/2021