Diensten - 463970-2016

30/12/2016    S252

België-Brussel: Raamovereenkomst voor de verlening van externe auditdiensten met betrekking tot financiële goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) aan het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie

2016/S 252-463970

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Postadres: Wetstraat 102 (L-102 — 05/25)
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Bruno Chauvin
E-mail: agri-jl@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22955174
Fax: +32 2998360
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/agriculture/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2103
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: landbouw en plattelandsontwikkeling.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van externe auditdiensten met betrekking tot financiële goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) aan het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie.

Referentienummer: AGRI/2016/J1/04.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000 Auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de raamovereenkomst is het beschikbaar maken van bijstand aan de diensten van de Commissie bij de uitvoering van audits, controles en aanverwante auditactiviteiten op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling, met betrekking tot financiële goedkeuring van de rekeningen van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

de diensten zullen worden verleend in de kantoren van de contractant. De contractant moet echter beschikbaar zijn om vergaderingen bij te wonen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van de raamovereenkomst is het beschikbaar maken van bijstand aan de diensten van de Commissie bij de uitvoering van audits, controles en aanverwante auditactiviteiten op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling bij de jaarlijkse procedure voor de goedkeuring van rekeningen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de vereisten in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/04/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/05/2017
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Wetstraat 102, 1049 Brussel, BELGIË.

Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/12/2016