Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 463974-2016

30/12/2016    S252

België-Brussel: Onderzoek naar de milieueffecten van de consumptie van palmolie en naar bestaande duurzaamheidsnormen

2016/S 252-463974

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: BU 9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar de milieueffecten van de consumptie van palmolie en naar bestaande duurzaamheidsnormen.

Referentienummer: ENV.F.1/ETU/2016/0040.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze onderzoeksopdracht is de kennisbasis te verruimen over de ecologische, sociale en economische aspecten van de productie en consumptie van palmolie, handelsstromen op het gebied van palmolie, en op palmolie gerichte acties van ondernemers, de regeringen van de EU en derde landen (met name India en China). De onderzoeksopdracht moet tevens leiden tot een analyse van bestaande duurzaamheidsnormen (met inbegrip van RSPO, de Indonesische norm voor palmolie (ISPO) en de Maleisische norm voor palmolie (MSPO)), een evaluatie van de volledigheid ervan (met name wat betreft de aspecten met betrekking tot biodiversiteit en koolstof) en een beoordeling van de hiaten tussen dergelijke normen en de milieuaspecten waarmee rekening moet worden gehouden om de relevante EU- en internationale doelstellingen te verwezenlijken. Ten slotte moeten in het kader van de onderzoeksopdracht de bestaande initiatieven op EU-niveau en in de lidstaten van de EU, evenals in India en China, met betrekking tot een duurzame productie van palmolie worden samengevat en geëvalueerd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving voor een onderzoek. Naar schatting zijn voor de uitvoering van de uitgebreide taken van dit onderzoek 14 manmaanden nodig. Met een gemiddelde van 7 500 EUR/manmaand + 15 % overheadkosten + 10 000 EUR voor reizen komt het totaalbedrag neer op ongeveer 135 000 EUR. Daar is 15 000 EUR aan toegevoegd voor de validatieworkshop. Bijgevolg bedraagt het totaal 150 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 142-256232
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0201/2016/743217/ETU/ENV.F.3
Benaming:

Onderzoek naar de milieueffecten van de consumptie van palmolie en naar bestaande duurzaamheidsnormen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 3Keel LLP
Postadres: 11 Standingford House, 26 Cave Street
Plaats: Oxford
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: OX1 3HJ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LMC International Ltd
Postadres: 4th Floor, Clarendon House, 52 Cornmarket Street
Plaats: Oxford
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: OX1 3HJ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 933.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) en f), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht was gegund na aankondiging, onder de in lid 4 van artikel 134 genoemde voorwaarden.

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in de vooraankondiging PB 2016/S 43-070158 van 2.3.2016 met als titel „Onderzoek inzake het milieueffect van de consumptie van palmolie en inzake bestaande duurzaamheidsnormen” en een waarde van 100 000 EUR.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/12/2016