Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 465312-2021

15/09/2021    S179

Hongarije-Lenti: Elektriciteit

2021/S 179-465312

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: 15734477220
Postadres: Zrínyi Miklós Utca 4
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Polgármesteri Hivatal
Nationaal identificatienummer: 15432728120
Postadres: Zrínyi Miklós Utca 4
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: "Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti
Nationaal identificatienummer: 15835657120
Postadres: Petőfi Utca 9/2
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: 16898523120
Postadres: Deák Ferenc Utca 7
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Városi Művelődési Központ Lenti
Nationaal identificatienummer: 15560816220
Postadres: Templom Tér 5
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Városi Könyvtár Lenti
Nationaal identificatienummer: 15560823220
Postadres: Templom Tér 5.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Televízió Szolgáltató Kft.
Nationaal identificatienummer: 12993695220
Postadres: Templom Tér 5.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Nationaal identificatienummer: 15435776120
Postadres: Kossuth Út 10.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bölcsőde Lenti
Nationaal identificatienummer: 16897553220
Postadres: Vörösmarty Utca 41
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Mesevár Óvoda
Nationaal identificatienummer: 16899878220
Postadres: Vörösmarty Utca 41.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: 10702136220
Postadres: Béke Utca 40
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lekokft.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Városgazdálkodási Kft.
Nationaal identificatienummer: 14339550220
Postadres: Petőfi Sándor Út 32.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: 14339581220
Postadres: Templom Tér 9.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://lentihuke.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft.
Nationaal identificatienummer: 20661638220
Postadres: Petőfi Utca 32
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001040562021/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001040562021/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: önkormányzat és intézményei
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

villamos energia beszerzés 2022-2023

Referentienummer: EKR001040562021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Általános felhasználású (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia értékesítése a 2022.01.01 00:00 CET - 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

általános felhasználású villamosenergia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223 Zala
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyar villamos energia átviteli hálózat

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2022.01.01. 00:00 CET - 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban, 687 259 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +30 % erejéig pótdíjmentesen eltérhet.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az áfát, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, figyelemmel a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

közvilágítási célú villamosenergia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223 Zala
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyar villamos energia átviteli hálózat

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2022.01.01 00:00 CET - 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban, 668 934 kWh mennyiségben.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +30 % erejéig pótdíjmentesen eltérhet.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az áfát, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, figyelemmel a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Mindkét rész tekintetében:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint.

A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint.

Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. (előzetes igazolási mód)

Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Mindkét rész tekintetében:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb villamos energia értékesítéseit (megjelölve legalább a teljesítés idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik felet, az értékesítés tárgyát és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése.

Az előzetes igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak IV. rész alfa szakaszát. A referencia-igazolás/referencia-nyilatkozat benyújtandó az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki szakmai alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya szerinti a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb villamos energia értékesítéseik bemutatását illetően.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) az 1. rész vonatkozásában összesen legalább 500 000 kWh mennyiségű, és a 2. rész vonatkozásában is összesen legalább 500 000 kWh mennyiségű villamos energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is igazolható.

Mindkét részre történő ajánlattétel esetén legalább 500 000 kWh mennyiségű villamos energia értékesítéséről szóló referenciával.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Mindkét rész tekintetében:

A nyertes ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok 3. melléklete szerint állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes számlák ellenértékét Felhasználó átutalással, 15 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseinek és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésének megfelelően teljesíti. Irányadó a Ptk. 6:155. §, 6:186. §-a is. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A.§-ára tekintettel elektronikus számlát elfogad.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja.

Késedelmi- és hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a teljes ellenszolgáltatás értékének 30 %-át.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a Közbeszerzési dokumentáció 6. pontjában foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a Kbt. 108. § (8a) bekezdését alkalmazza.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/10/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Mindkét rész tekintetében:

1.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési rendszerben.

2.) A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak!

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése, a 65. § (7) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerint, EKR űrlap kitöltésével. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.

4.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során az értékelési szempontra figyelemmel következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.

5.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.

6.) Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint, avagy nyilatkozni szükséges annak tényéről, hogy változásbejegyzés nincs folyamatban.

7.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint érvényesül.

8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.

9.) A kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolása tekintetében ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplőt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására ésszerű határidő tűzésével.

10.) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

11.) Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat a Kbt. 42. § (2) bekezdése alapján legalább az ajánlattevő általi fordításban kell benyújtani. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott dokumentumok alkalmasak.

12.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges

felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.

13.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Magyar Adrienn, lajstromszám: 00377 (távollétében: dr. Bárczi Péter, lajstromszám: 00215)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148.§ szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021