Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 465312-2021

15/09/2021    S179

Hongarije-Lenti: Elektriciteit

2021/S 179-465312

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: 15734477220
Postadres: Zrínyi Miklós Utca 4
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Polgármesteri Hivatal
Nationaal identificatienummer: 15432728120
Postadres: Zrínyi Miklós Utca 4
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: "Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti
Nationaal identificatienummer: 15835657120
Postadres: Petőfi Utca 9/2
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: 16898523120
Postadres: Deák Ferenc Utca 7
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Városi Művelődési Központ Lenti
Nationaal identificatienummer: 15560816220
Postadres: Templom Tér 5
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Városi Könyvtár Lenti
Nationaal identificatienummer: 15560823220
Postadres: Templom Tér 5.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Televízió Szolgáltató Kft.
Nationaal identificatienummer: 12993695220
Postadres: Templom Tér 5.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Nationaal identificatienummer: 15435776120
Postadres: Kossuth Út 10.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bölcsőde Lenti
Nationaal identificatienummer: 16897553220
Postadres: Vörösmarty Utca 41
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Mesevár Óvoda
Nationaal identificatienummer: 16899878220
Postadres: Vörösmarty Utca 41.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: 10702136220
Postadres: Béke Utca 40
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lekokft.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Városgazdálkodási Kft.
Nationaal identificatienummer: 14339550220
Postadres: Petőfi Sándor Út 32.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: 14339581220
Postadres: Templom Tér 9.
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://lentihuke.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft.
Nationaal identificatienummer: 20661638220
Postadres: Petőfi Utca 32
Plaats: Lenti
NUTS-code: HU223 Zala
Postcode: 8960
Land: Hongarije
Contactpersoon: Molnár Mónika
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Telefoon: +36 309160203
Fax: +36 92553920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lenti.hu
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

villamos energia beszerzés 2022-2023

Referentienummer: EKR001040562021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

általános felhasználású villamosenergia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223 Zala
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

közvilágítási célú villamosenergia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223 Zala
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021