Diensten - 465484-2016

31/12/2016    S253

België-Brussel: Interinstitutionele raamovereenkomst voor diensten voor betere activiteiten in verband met regelgeving

2016/S 253-465484

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, Office 12/012
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2085
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interinstitutionele raamovereenkomst voor diensten voor betere activiteiten in verband met regelgeving.

Referentienummer: EASME/EMFF/2016/029.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Easme wil, als leidende aanbestedende dienst, per perceel maximaal 3 raamovereenkomsten volgens het cascadesysteem sluiten, met de volgende percelen:

perceel 1: gemeenschappelijk visserijbeleid, met uitzondering van de internationale dimensie ervan, en

perceel 2: geïntegreerd maritiem beleid.

De algemene doelstelling is het verlenen van bijstand aan het DG Maritieme Zaken en Visserij bij de tenuitvoerlegging van betere activiteiten in verband met regelgeving in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het geïntegreerd maritiem beleid. De oproep tot inschrijving beoogt de selectie van contractanten die in staat zijn om op verzoek deskundige capaciteit te verstrekken via specifieke dienstverzoeken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gemeenschappelijk visserijbeleid, met uitzondering van de internationale dimensie ervan

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351900 Geologische, oceanografische en hydrologische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de kantoren die door de contractant zijn aangeduid, behalve als er bijeenkomsten moeten worden gehouden in de kantoren van het Easme of de Europese Commissie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De bestreken diensten bestaan uit bijstand aan de afdelingen van de Commissie bij de tenuitvoerlegging van:

–– retrospectieve evaluaties, met inbegrip van geschiktheidscontroles,

–– prospectieve evaluaties, met inbegrip van effectbeoordelingen,

–– raadplegingen van belanghebbenden, en

–– beoordeling van de kosten en baten die gepaard gaan met bestaande en toekomstige beleidslijnen en/of regelgevende maatregelen, in het bijzonder met betrekking tot administratieve lasten,

op de gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), met uitzondering van de internationale dimensie ervan.

De hierboven beschreven taken zijn indicatief en andere taken die verband houden met evaluaties en effectbeoordelingen van het GVB kunnen worden gevraagd in functie van de behoeften van de aanbestedende dienst.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij voor 2016.
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Geïntegreerd maritiem beleid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351900 Geologische, oceanografische en hydrologische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de kantoren die door de contractant zijn aangeduid, behalve als er bijeenkomsten moeten worden gehouden in de kantoren van het Easme of de Europese Commissie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De bestreken diensten bestaan uit bijstand aan de afdelingen van de Commissie bij de tenuitvoerlegging van:

–– retrospectieve evaluaties, met inbegrip van geschiktheidscontroles,

–– prospectieve evaluaties, met inbegrip van effectbeoordelingen,

–– raadplegingen van belanghebbenden, en

–– beoordeling van de kosten en baten die gepaard gaan met bestaande en toekomstige beleidslijnen en/of regelgevende maatregelen, in het bijzonder met betrekking tot administratieve lasten,

op de gebieden van het geïntegreerd maritiem beleid (GMB).

De hierboven beschreven taken zijn indicatief en andere taken die verband houden met evaluaties en effectbeoordelingen van het GMB kunnen worden gevraagd, in functie van de behoeften van de aanbestedende dienst.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij voor 2016.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2017
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), Covent Garden 2, room COV10/191, Karel Rogierplein 16, 1210 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2016