Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 465833-2021

15/09/2021    S179

Portugal-Elvas: Dieselolie

2021/S 179-465833

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Município de Elvas
Nationaal identificatienummer: 501272968
Postadres: Rua Isabel Maria Picão
Plaats: Elvas
NUTS-code: PT186 Alto Alentejo
Postcode: 7350-476
Land: Portugal
E-mail: geral@cm-elvas.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cm-elvas.pt/municipio/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários gasóleo e gasolina

Referentienummer: 12/SOFCOM/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100 Dieselolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 263 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT186 Alto Alentejo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários gasóleo e gasolina

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Maior desconto comercial / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 093-241383
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Fornecimento Contínuo de Combustíveis Rodoviários - Gasóleo e Gasolina

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petrogal S.A.
Nationaal identificatienummer: PT500697370
Postadres: Rua Tomás da Fonseca Torre C
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1600-209
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 263 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 263 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo
Postadres: Praça Rainha Dona Leonor, edifício dos Emblemas, rés-do-chão
Plaats: Castelo Branco
Postcode: 6000-117
Land: Portugal
E-mail: cbranco.taf@tribunais.org.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021