Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 465986-2021

15/09/2021    S179

Tsjechië-Plzeň: Fotovoltaïsche zonnecellen

2021/S 179-465986

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 163-428488)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Projekční společnost obchodních center, v. o. s.
Nationaal identificatienummer: 61173991
Postadres: Lochotínská 1108/18
Plaats: Plzeň
NUTS-code: CZ03 Jihozápad
Postcode: 30100
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Ivo Příborský
E-mail: priborsky@euenergy.cz
Telefoon: +420 724034651
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nc-cepkov.cz/
Adres van het kopersprofiel: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/projekcni-spolecnost-obchodnich-center-v-o-s

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Výběr dodavatele na pořízení fotovoltaického systému pro Nákupní centrum Čepkov II.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem zakázky je realizace systému fotovoltaické elektrárny (dále rovněž jako ,,FVE") o výkonu min. 297,5 kWp tvořené panely s výkonem min.450 Wp, umístěné na střeše objektu. Předmětem zakázky je rovněž zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a dále inženýrská činnost spočívající ve vyřízení stavebního povolení, v součinnosti se zadavatelem.

Konkrétně se jedná o :

- Zhotovení PD pro stavební povolení a inženýrská činnost spočívající ve vyřízení stavebního povolení

- Dodávka fotovoltaických panelů

- Dodávka střídačů

- Dodávka konstrukcí

- Dodávka elektroinstalačního materiálu

- Dodávka monitoringu

- Elektroinstalační práce

- Montážní práce

Podrobnější informace v příloze č. 4

Výběrové řízení je vyhlášeno jako samostatná zakázka. Dílčí plnění nejsou umožněna.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 163-428488

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 24/09/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 12/10/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 24/09/2021
Plaatselijke tijd: 14:05
Te lezen:
Datum: 12/10/2021
Plaatselijke tijd: 14:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: