Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 465992-2021

15/09/2021    S179

Roemenië-Craiova: Leidinggas

2021/S 179-465992

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 169-441353)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA
Nationaal identificatienummer: 4416952
Postadres: Strada: Mitropolitul Firmilian, nr. 2
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200761
Land: Roemenië
Contactpersoon: DANIELA IOVAN
E-mail: Daniela.Iovan.DJ@anaf.ro
Telefoon: +40 251410890
Fax: +40 251410890
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.anaf.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord Cadru de Furnizare gaze naturale pentru unitati apartinand DGRFP Craiova.

Referentienummer: 1307548
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09121200 Leidinggas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acordul cadru ce urmează a fi atribuit are ca obiect livrarea gazelor naturale pentru 21 unitati ale DGRFP Craiova

Valoare minima a unui contract subsecvent: 100.800 lei;

Valoare maxima a unui contract subsecvent: 1.200.000 lei;

Valoare minima a acordului cadru: 240.000 lei;

Valoare maxima a acordului cadru: 1.702.080 lei.

Cantitate minima a unui contract subsecvent: 420 Mwh;

Cantitate maxima a unui contract subsecvent: 5000 Mwh;

Cantitate minima a acordului cadru: 1.000 Mwh;

Cantitate maxima a acordului cadru: 7.092 Mwh.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunere ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 169-441353

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Cifra de afaceri anuala generala Cerinta nr 1Situatie cu cifra de afaceri anuala generala pe ultimii trei ani
In plaats van:

Cifra de afaceri anuala generala:Cerinta nr. 1 Situatie cu cifra de afaceri anuala generala pe ultimii trei ani. Modalitatea de indeplinire: Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantul va declara cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari încheiati, respectiv anul 2018, anul 2019 și anul 2020. Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al CA pe ultimii 3 ani de minim 1.702.080 lei (valoarea maxim estimata a acordului cadru), pentru a face dovada capabilitatii de a furniza gaze naturale catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta solicita ofertantului declarat castigator sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative(bilanturile contabile depuse pentru anii 2018, 2019 si 2020) ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, dupa aplicarea criteriului de atribuire(inclusiv de ofertantul subcontractant, asociat sau tertul sustinator, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Te lezen:

Cifra de afaceri anuala generala:Cerinta nr. 1 Situatie cu cifra de afaceri anuala generala pe ultimii trei ani. Modalitatea de indeplinire: Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantul va declara cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari încheiati, respectiv anul 2018, anul 2019 și anul 2020. Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al CA pe ultimii 3 ani de minim 1.702.080 lei (valoarea maxim estimata a acordului cadru), pentru a face dovada capabilitatii de a furniza gaze naturale catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta solicita ofertantului declarat castigator sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative(bilanturile contabile depuse pentru anii 2018, 2019 si 2020) ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, dupa aplicarea criteriului de atribuire(inclusiv de ofertantul subcontractant, asociat sau tertul sustinator, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Nu este cazul