Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 466559-2021

15/09/2021    S179

Italië-Rome: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2021/S 179-466559

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - UC Appalti e Contratti - Ufficio del Soggetto Aggregatore
Postadres: VIALE GIORGIO RIBOTTA 41/43
Plaats: ROMA
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00144
Land: Italië
Contactpersoon: Dott.ssa Nunzia Ciuffreda
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it
Telefoon: +39 0667663665/3682/2328/3466
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.cittametropolitanaroma.it/
Adres van het kopersprofiel: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di Trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’ infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2021/2024 del Comune di Trevignano Romano

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di Trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’ infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2021/2024 del Comune di Trevignano Romano CIG 87623285CF

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Trevignano Romano

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di Trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’ infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2021/2024 del Comune di Trevignano Romano CIG 87623285CF

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 148-394141
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servizio di Trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’ infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2021/2024 del Comune di Trevignano Romano

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Si rende noto che, giusta D.D. n. 352 del 09/09/2021 del Rup Dott.ssa Monica Chelini del Comune di Trevignano, allegata al presente avviso, la gara in oggetto è annullata.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: FORO DI ROMA - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO
Postadres: VIA FLAMINIA 189
Plaats: ROMA
Postcode: 00196
Land: Italië
E-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
Telefoon: +39 0632872310
Fax: +39 06328721
Internetadres: http://www.giustizia-amministrativa.it/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Dott.ssa Nunzia Ciuffreda - Funzionario Responsabile 06/67663665-3466-3682-2328
Postadres: Viale Giorgio Ribotta 41/43
Plaats: Roma
Postcode: 00144
Land: Italië
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021