Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 467093-2021

15/09/2021    S179

Bulgarije-Blagoevgrad: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2021/S 179-467093

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VODOSNABDYaVANE I KANALIZATsIYa EOOD
Nationaal identificatienummer: 811047831
Postadres: ul. ANTON ChEHOV No.3
Plaats: gr. Blagoevgrad
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 2700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Neli Stoyanova
E-mail: vik_bl@avala.bg
Telefoon: +359 73519875
Fax: +359 73884178
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://vikblg.com/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/12762
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по две обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 29 522.16 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 2 – Доставка на Гориво за отопление

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Voornaamste plaats van uitvoering:

на таериторията на обалст Благоевград

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Вид на поръчката: Доставка на стоки, осъществени чрез покупка по реда на Закона за обществените поръчки.

2. Наименование на стоката: Гориво за отопление, CPV: 09135100-5, Код по КН : 27101967.

3. Характеристика: съгласно анализно.

4. Количество: 18 000 литра  ± 15%;

     Районно разпределение по количества:

     4.1. Пречиствателна станция за отпадъчни води - Благоевград: 6 000 литра/шест хиляди литра/ ± 15%;

      4.2. ПУЦ, гр. Банско, местността „Циганско кладенче“: 12 000 литра /дванадесет хиляди литра/ ± 15%;

      Количеството е прогнозно и Възложителя не е длъжен да заяви цялото прогнозно количество.

5. Качество: Изискванията за качеството на течните горива да отговарят на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г./и БДС.

     Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива.

6. Произход /производител/: България и Европейски съюз.

7. Година на производство /заделяне/: 2021 -2024 г.

8. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС.

9. Място на предаване /франкировка/:

Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Благоевград;

ПУЦ - Банско, гр. Банско, местността Циганско кладенче;

10. Начин на доставка: Количеството гориво за отопление се доставя с транспорт на Продавача на части, по предварителна заявка от Доверителя, съдържаща количеството гориво за съответната доставка и ще бъде разпределена между посочените в т. 9 места на доставка.

11. Срок на доставка: в срок до 3 /три/ работни дни след подадена заявка от страна на Доверителя.

12. Срок на договора: договорът влиза в сила от 15.11.2021 г. и е с продължителност 36 месеца.

13. Условия на заплащане на цената: Цената на заплащане на всяка отделна партида Гориво за отопление е средна цена* на 1000 литра без ДДС за Гориво за отопление в деня на получаване на стоката, увеличена с договорената на сесия на „Софийска стокова борса” АД надбавка. За доставените количества се подписва Приемно-предавателен протокол. Продавача представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива, фактура и заверени от Продавача ценоразписите на „Сакса” ООД, „Инса ойл” ООД и „Литекс” АД за Гориво за отопление  към датата на всяка доставка.

      *Средната цена на 1000 литра без ДДС на гориво за отопление CPV: 09135100-5,

       КН 27101967, се определя като средна величина от действащите цени на гориво за отопление по ценоразписите на Сакса” ООД /база София/, „Инса ойл” ООД /Петролна база - с. Белозем/ и „Литекс” АД /ПСБ Аспарухово/, в деня на получаване на стоката. Ако липсва цена на гориво за отопление при даден доставчик се взима цената на Газьол за ПКЦ за съответния доставчик и площадка.

       В случай, че няма достъп до някой от горе-изброените официално обявени ценоразписи, то средна цена се определя като средна величина от действащите цени за гориво за отопление от останалите ценоразписи.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Съгласно чл.138, ал.1 от ЗОП възложителите могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато предмет на поръчката е доставката на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедура на договаряне без предварителна покана се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък одобрен от Министерски съвет, съгласно ПМС № 347/08.12.2016г, в сила от 13.12.2016г. за изменение на ПМС № 191/29.07.2016г . Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10940
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по две обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Доставка на Гориво за отопление

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/08/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: М-ФОРМА ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130921214
Postadres: - пл.Петко Р. Славейков №.6 бл.- вх.- ет.2 ап.6
Plaats: гр. София
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: mforma@mail.bg
Telefoon: +359 885080838
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 522.16 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021