Leveringen - 467469-2022

26/08/2022    S164

Roemenië-București: Boorputkoppen

2022/S 164-467469

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 185-380120)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Nationaal identificatienummer: 24593762
Postadres: Calea Floreasca, nr. 169A, Corp B, Et. 8, Sectorul 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO România
Postcode: 014472
Land: Roemenië
Contactpersoon: ExxonMobil Global Services
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Telefoon: +40 318607200
Fax: +40 318607280
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.exxonmobil.com
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare si suport pentru instalarea de capete de sonda, inclusiv servicii asociate (Supply and installation support of wellheads, including associated services)

Referentienummer: RO-NP-04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43612400 Boorputkoppen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectivul Contractului include urmatoarele:

• furnizarea si suport pentru instalarea de sisteme subacvatice de capete de sonda

• inchirierea instrumentelor pentru introdus

• personal de service

• alte servicii incidentale (de exemplu: depozitare, achizitionare de consumabile)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/08/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 185-380120

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sectiunea I: Autoritatea Contractanta
In plaats van:

EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTIAdresa:Calea Floreasca, nr. 169A, Corp B, Et. 8, Sectorul 1 Cod fiscal:24593762 Cod postal:014472 Cod NUTS:- Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:pam.t.evans@exxonmobil.com Telefon:+40 318607200 Fax:+40 318607280 Adresa Internet (URL):www.exxonmobil.com Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

Te lezen:

OMV PETROM S.A Adresa: Strada Coralilor, nr. 22 Localitate: Bucuresti; Cod postal: 013329 Tara: Romania claudia.porime@petrom.com Punct(e) de contact: Claudia Porime Telefon: +40 728200096 E-mail: Adresa internet (URL): www.petrom.com Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In baza Acordului de cesiune si asumare semnat in data de 3 mai 2022, prezenta procedura de atribuire s-a transferat cu data efectiva 01 August 2022 de la EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED - „EMEPRL” (actuala entitate contractanta) catre OMV Petrom S.A. – „OMV Petrom” (entitate contractanta succesoare) si, implicit, OMV Petrom S.A a devenit noua Entitate Contractanta.Prin aceasta erata, OMV Petrom (in calitate de entitate contractanta noua) informeaza in mod transparent operatorii economici ca OMV Petrom este entitatea contractanta succesoare in cadrul procedurii de atribuire si i-au fost transferate toate drepturile, beneficiile si interesele, obligatiile si responsabilitatile asociate cu aceasta procedura de atribuire, in temeiul Acordului de cesiune si asumare incheiat intre EMEPRL si OMV Petrom. Transferul procedurii de atribuire catre OMV Petrom si substituirea EMEPRL (actuala entitate contractanta) de catre OMV Petrom (noua entitate contractanta) sunt justificate de schimbarile Proiectului Neptun Deepwater rezultate din: (i) cumpararea de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor actiunilor EMEPRL, care detinea 50% din Blocul Neptun Deep Water si (ii) preluarea OMV Petrom a rolului de operator al concesiunii petroliere in cadrul Blocului Neptun Deep Water, schimbari aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 870/06.07.2022 privind schimbarea controlului in Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun, Blocul Deep Water, incheiat la data de 28 septembrie 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 686/08.VII.2022, Partea I.In acest context, modificarile evidentiate in aceasta erata privind substituirea EMEPRL de catre OMV Petrom in calitate de entitate contractanta noua in procedura de atribuire sunt necesare pentru a continua si implementa cu succes Proiectul Neptun Deepwater, un proiect strategic si de interes national, cu un impact puternic asupra independentei energetice a Romaniei.