Leveringen - 467583-2020

05/10/2020    S193

Bulgarije-Sofia: Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

2020/S 193-467583

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „BDZh — Patnicheski prevozi“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 175405647
Postadres: ul. „Ivan Vazov“ No. 3
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1080
Land: Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Vesa Trifonova
E-mail: vtrifonova@bdz.bg
Telefoon: +359 0887330190
Fax: +359 29800494
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bdz.bg
Adres van het kopersprofiel: https://www.bdz.bg/bg/c/protseduri-po-zop
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на об. поз. от № 1 до № 73 включва доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС, посочени подробно по вид и количество в „Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в „Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата“ — т. 3 от съдържанието на документацията за участие.Във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП е предвидено об. поз. от № 19 до № 73 да бъдат възложени директно чрез сключване на договор, тъй като индив. им прогнозна стойност не надхвърля 156 464 BGN и общата прогнозна стойност на тези позиции не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката, и попадат в стойностния праг на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Об. поз. от № 1 до № 18 ще се възложат чрез настоящата процедура по реда предвиден за общата прогн. стойност на поръчката — открита процедура по чл. 132 от ЗОП.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на пружини за ходовата част на ел. локомотиви серии 44 и 45

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
NUTS-code: BG411 София (столица)
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение“ № 46, склад Лок. депо Г. Оряховица; гр. София, ул. „Заводска“ № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков“ № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обособена позиция № 3 включва доставка на пружини за ходовата част на ел.локомотиви серии 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с техническите изисквания на възложителя — т. 4 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на пружини за ЛСС на ел. локомотиви серии 44 и 45“

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
NUTS-code: BG411 София (столица)
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение“ № 46, склад Лок. депо Г. Оряховица; гр. София, ул. „Заводска“ № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков“ № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обособена позиция № 4 включва доставка на пружини за ЛСС на ел. локомотиви серии 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с техническите изисквания на възложителя — т.4 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

"Доставка на пружини за четирисегментна гайка на ел. локомотиви серии 44 и 45"

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
NUTS-code: BG411 София (столица)
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица;гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Лок. депо София;гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Лок.депо Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обособена позиция № 5 включва доставка на пружини за четирисегментна гайка на ел. локомотиви серии 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на възложителя — т. 4 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на изолатори за електрооборудването на локомотиви серии 44, 45 и 61“

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
NUTS-code: BG411 София (столица)
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Лок.депо Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обособена позиция № 6 включва доставка на изолатори за електрооборудването на локомотиви серии 44, 45 и 61", посочени подробно по вид и количество в техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на възложителя — т. 5 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

"Доставка на изолатори за тягов трансформатор и токоснемател на локомотиви серии 44 и 45"

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
NUTS-code: BG411 София (столица)
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Лок.депо Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обособена позиция № 7 включва доставка на изолатори за тягов трансформатор и токоснемател на локомотиви серии 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на възложителя — т. 5 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на изолатори за съпротивления на локомотиви серии 44, 45 и 61“

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, ул. „Заводска“ № 1, склад на Лок. депо София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обособена позиция № 8 включва доставка на изолатори за съпротивления на локомотиви серии 44, 45 и 61, посочени подробно по вид и количество в техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с техническите изисквания на възложителя — т. 5 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на изолатори за ЕМВ серия 32“

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обособена позиция № 9 включва доставка на изолатори за ЕМВ серия 32, посочени подробно по вид и количество в техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с техническите изисквания на възложителя — т. 5 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на изолатори за електрически локомотив серия 46200“

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Лок. депо София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обособена позиция № 10 включва доставка на изолатори за електрически локомотив серия 46200, посочени подробно по вид и количество в техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на възложителя — т. 5 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 095-228004
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

"Доставка на пружини за ходовата част на ел. локомотиви серии 44 и 45"

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

"Доставка на пружини за ЛСС на ел. локомотиви серии 44 и 45"

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

"Доставка на пружини за четирисегментна гайка на ел. локомотиви серии 44 и 45"

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

„Доставка на изолатори за електрооборудването на локомотиви серии 44, 45 и 61“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

"Доставка на изолатори за тягов трансформатор и токоснемател на локомотиви серии 44 и 45"

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

„Доставка на изолатори за съпротивления на локомотиви серии 44, 45 и 61“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

„Доставка на изолатори за ЕМВ серия 32“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

„Доставка на изолатори за електрически локомотив серия 46200“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. С Решение № 14/14.09.2020г. на управителя и прокуриста на „БДЖ — ПП“ ЕООД, в сила от 29.09.2020 г., е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, за обособени позиции:

a) № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като подадените оферти не отговарят на условията за представяне;

b) № 9 и № 10, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като няма подадена нито една оферта за обособените позиции.

2. Уникалният номер на поръчката в РОП към АОП е 01605-2020-0027.

3.Настоящото обявление се изпраща на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/09/2020