Stavební práce - 467816-2021

17/09/2021    S181

Česko-Praha: Stavební práce

2021/S 181-467816

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Středočeský kraj
Národní identifikační číslo: 70891095
Poštovní adresa: Zborovská 11
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 15021
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Jan Chalupný
E-mail: chalupny@kr-s.cz
Tel.: +420 257280854
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.kr-stredocesky.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tělocvičny Gymnázia Říčany a přístavba dvou učeben dle projektové dokumentace.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 71 965 690.25 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45212222 Výstavba tělocvičen
45453000 Opravy a modernizace budov
45454100 Rekonstrukce budov
45311100 Instalace a montáž elektrických rozvodů
45331200 Instalace a montáž větrání a klimatizace
45100000 Práce spojené s přípravou staveniště
45111200 Příprava staveniště a odklizovací práce
45112000 Výkopové a zemní práce
45112400 Výkopové práce
45113000 Provoz staveniště
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Parcela č.1727 a st.1324 k.ú. Říčany u Prahy, přístavba budovy Gymnázium Říčany, Komenského náměstí 1280, 251 01 Říčany.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tělocvičny Gymnázia Říčany a přístavba dvou učeben dle projektové dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 198-478942
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/08/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: BBP Stavby s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03875199
Poštovní adresa: Korunovační 103/6
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 17000
Země: Česko
E-mail: jakub.blatak@bbpstavby.cz
Internetová adresa: http://www.bbpstavby.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: BYSTROŇ Group a.s.
Národní identifikační číslo: 27800466
Poštovní adresa: Bieblova 406/6
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
PSČ: 70200
Země: Česko
E-mail: info@bystrongroup.cz
Internetová adresa: https://bystrongroup.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: KAMI PROFIT CZ s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28463463
Poštovní adresa: Spojů 835/2
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
PSČ: 70200
Země: Česko
E-mail: info@kami-profit.sk
Internetová adresa: https://www.kami-profit.sk/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: RI OKNA a.s.
Národní identifikační číslo: 60724862
Poštovní adresa: Úkolky 1055
Obec: Bzenec
Kód NUTS: CZ06 Jihovýchod
PSČ: 69681
Země: Česko
E-mail: info@ri-okna.cz
Internetová adresa: https://www.ri-okna.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 86 762 302.13 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 71 965 690.25 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/09/2021