Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 47086-2023

24/01/2023    S17

België-Brussel: Motorvoertuigen voor goederenvervoer

2023/S 017-047086

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Nationaal identificatienummer: 0887.010.362_501867
Postadres: Keizerslaan 11
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: evy.jansen@vdab.be
Telefoon: +32 25061232
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vdab.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470389
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470389
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VDAB+Dienst+Inkoop-2023%2F564%2FINK%2FCC%2FEJ-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=49978
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: EVA
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leasing van vier vrachtwagens.

Referentienummer: VDAB Dienst Inkoop-2023/564/INK/CC/EJ-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Leasing van vier vrachtwagens van het type 6x6. Wettelijke MTM 26 ton, 3-assige voertuigen. De vrachtwagens moeten voorzien zijn van een kipbak. Voor de volledige lijst met technische specificaties, waaraan de vrachtwagens moeten voldoen, wordt verwezen naar bijlage 3 ‘Tabel technische specificaties en minimumeisen’.

Voor de VDAB opleiding tot bouwplaatsmachinist wenst VDAB deze vier vrachtwagens te leasen op 10 jaar, met een aankoopoptie na afloop van deze leasingperiode.

VDAB vraagt een volledige operationele leasing, inclusief jaarlijks onderhoud. Eventuele herstellingen gedurende de leasingperiode (die buiten de leasingkost en het jaarlijks onderhoud zouden vallen) kunnen op aparte factuur aanvaard worden.

Bij afloop van de leasingperiode heeft VDAB de mogelijkheid om de vrachtwagens aan te kopen.

Leveringsplaats: Levering van één vrachtwagen bij elk van de vier VDAB competentiecentra te Bilzen, te Herentals, te Roeselare en te Zottegem.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leasing van vier vrachtwagens van het type 6x6. Wettelijke MTM 26 ton, 3-assige voertuigen. De vrachtwagens moeten voorzien zijn van een kipbak. Voor de volledige lijst met technische specificaties, waaraan de vrachtwagens moeten voldoen, wordt verwezen naar bijlage 3 ‘Tabel technische specificaties en minimumeisen’.

Voor de VDAB opleiding tot bouwplaatsmachinist wenst VDAB deze vier vrachtwagens te leasen op 10 jaar, met een aankoopoptie na afloop van deze leasingperiode.

VDAB vraagt een volledige operationele leasing, inclusief jaarlijks onderhoud. Eventuele herstellingen gedurende de leasingperiode (die buiten de leasingkost en het jaarlijks onderhoud zouden vallen) kunnen op aparte factuur aanvaard worden.

Bij afloop van de leasingperiode heeft VDAB de mogelijkheid om de vrachtwagens aan te kopen.

Leveringsplaats: Levering van één vrachtwagen bij elk van de vier VDAB competentiecentra te Bilzen, te Herentals, te Roeselare en te Zottegem.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/02/2023
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/02/2023
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349900
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349900
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres: Keizerslaan 11
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: juristen@vdab.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/01/2023