Diensten - 471787-2022

Submission deadline has been amended by:  541909-2022
30/08/2022    S166

Nederland-Utrecht: Telecommunicatiediensten

2022/S 166-471787

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Nationaal identificatienummer: 25638009
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3562 CS
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: post@inkoopmeesters.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fa9beb6eecb91f4d2033091568865656
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3562CS
Land: Nederland
Contactpersoon: afdeling inkoop
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fa9beb6eecb91f4d2033091568865656
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Stiching ROC Midden Nederland
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
Postcode: 3562CS
Land: Nederland
Contactpersoon: afdeling inkoop
E-mail: inkoop@rocmn.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheer en Support Telefonieplatform

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het voorzien in doorlopende hosting, beheer, support en software assurance van het bestaande platform voor vaste telefonie.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

- Migratie (indien nodig) en hosting van het bestaande telefonieplatform (Mitel);

- Technisch beheer en derdelijns support op het bestaande telefonieplatform;

- Optreden als Single Point of Contact bij alle storingen op het gebied van vaste telefonie;

- Software Assurance en technische ondersteuning van Mitel.

De licentie voor de Mitel oplossing is in bezit van ROC Midden Nederland.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
NUTS-code: NL42 Limburg (NL)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is circa € 45.000 exclusief btw per jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Verplichte uitsluitingsgronden,

- Faillissement of Surseance van betaling

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetenties,

- bewijs van het partnerschip met Mitel.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/10/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/10/2022
Plaatselijke tijd: 00:10

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
Postcode: 3562CS
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres: http://www.rocmn.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Postadres: Brandenburchdreef 20 Brandenburchdreef
Plaats: Utrecht
Postcode: 3562CS
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres: http://www.rocmn.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/08/2022