Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 472182-2017

25/11/2017    S227

Malta-Valletta: Poskytovanie odborných služieb pre úpravu, aktualizáciu a ďalší rozvoj materiálov odborného rozvoja EASO pre členov súdov a tribunálov

2017/S 227-472182

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl
Mesto/obec: Valletta
Kód NUTS: MT MALTA
PSČ: MRS 1917
Štát: Malta
Kontaktná osoba: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.easo.europa.eu/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3065
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Azyl.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie odborných služieb pre úpravu, aktualizáciu a ďalší rozvoj materiálov odborného rozvoja EASO pre členov súdov a tribunálov.

Referenčné číslo: EASO/2017/589.
II.1.2)Hlavný kód CPV
73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Rámcová zmluva na poskytovanie odborných služieb pre úpravu, aktualizáciu a ďalší rozvoj materiálov odborného rozvoja EASO pre členov súdov a tribunálov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 971 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: MT MALTA
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory poskytovateľa služieb alebo akékoľvek iné miesto označené v ponuke, pokiaľ sa nedohodne písomne inak zmluvnými stranami.

II.2.4)Opis obstarávania:

Verejná súťaž s cieľom uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytovanie odborných služieb pre úpravu, aktualizáciu a ďalší rozvoj materiálov odborného rozvoja EASO pre členov súdov a tribunálov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 971 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcovej zmluvy bude 24 mesiacov s možnosťou 1 predĺženia na 24 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

EASO si vyhradzuje právo zvýšiť predpokladanú hodnotu rámcovej zmluvy o 30 % v súlade s článkom 85 nariadenia o rozpočtových pravidlách EASO a článkom 134 ods. 1 písm. e) pravidiel vykonávania.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/01/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/01/2018
Miestny čas: 14:00
Miesto:

priestory Európskeho podporného úradu pre azyl, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

1 oprávnený zástupca za každého uchádzača, vopred oznámený úradu EASO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

4 roky.

VI.3)Doplňujúce informácie:

EASO si vyhradzuje právo zvýšiť predpokladanú hodnotu rámcovej zmluvy o 30 % v súlade s článkom 85 nariadenia o rozpočtových pravidlách EASO a článkom 134 ods. 1 písm. e) pravidiel vykonávania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/11/2017