Diensten - 472803-2018

26/10/2018    S207    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Razgrad: Toezicht op uitvoering van de bouw

2018/S 207-472803

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Razgrad
Nationaal identificatienummer: 000505910
Postadres: bul. „Beli Lom“ No. 37 A
Plaats: Razgrad
NUTS-code: BG324 Разград
Postcode: 7200
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Bilyal Tsrangalov
E-mail: obshtina@razgrad.bg
Telefoon: +359 84618121
Fax: +359 84660090

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.razgrad.bg

Adres van het kopersprofiel: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181022brUV3167518
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Община Разград
Nationaal identificatienummer: 000505910
Postadres: бул. „Бели Лом“ № 37А
Plaats: Разград
Postcode: 7200
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Силвия Янева
Telefoon: +359 84618213
E-mail: obshtina@razgrad.bg
Fax: +359 84660090
NUTS-code: BG324 Разград

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.razgrad.bg

Adres van het kopersprofiel: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Упражняване на строителен надзор по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда, общинска собственост, и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, гр. Разград

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, уреждаща предмета на поръчката, както следва: законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа; извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на СМР; осъществяване на контрол относно пълното и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение; спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; правилно водене на заповедната книга на строежа; изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорти на строежите съгласно чл. 176а и 176б от ЗУТ и др.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324 Разград
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. Разград.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Упражняване на строителен надзор в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове на обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, като се изпълняват най-малко следните дейности: упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР съгласно инвестиционните проекти и изискванията на нормативните актове; проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР от строителя; съставяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството и цялата строителна документация за обектите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; спазване на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовата нормативна уредба; контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба; контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република БЪЛГАРИЯ. Контролни проверки съгласно чл. 169б, ал. 1 ЗУТ на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат в строежа, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. проверки за съответствие на техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата документация за продуктите от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съответния строеж; недопускане на увреждане на трети лица и имоти при изпълнение на строителството; осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките, свързани с изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ; по време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, които са необходими за изпълнението на договора; даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на решения по технически въпроси, които не променят инвестиционните проекти, след съгласуване с представители на възложителя; изготвяне на окончателен доклад до възложителя съгласно изискванията на ЗУТ след приключване на строителните и монтажни работи и др., описани в техническата спецификация. Обектът ще се разположи на площ от 615 кв.м, съответно СМР ще бъдат извършвани в този обем.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Обществената поръчка се финансира по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020...

II.2.14)Nadere inlichtingen

...съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Срокът за изпълнение на строителния надзор е обвързан със срока за изпълнение на СМР.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“.

За доказване участникът представя:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, избран за изпълнител, да представи копие на валиден лиценз съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ или валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за упражняване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентен документ.

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ или да притежава издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол и вписано в нарочен регистър валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за упражняване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, с приложен към него актуален списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителен надзор. При участие на подизпълнител – съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“.

Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност".

Eventuele minimumeisen:

Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност" за консултант, извършващ строителен надзор, в размер на 50 000 лв съгласно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителен надзор. При участие на подизпълнител – съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности консултантска услуга за строителен надзор с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в част част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“.

Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически персонал от технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, и/или ръководен състав с определена професионална компетентност, както следва: ръководител на екипа строителен инженер; електроинженер по част „Ел”; инженер по част ОВК; инженер по част ВиК.

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“.

Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

Eventuele minimumeisen:

1. Участниците следва да са изпълнили успешно през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 (еднаЧ консултантска услуга, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.

Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” следва да се разбира упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМРя изграждане и/или преустройствоя и/или реконструкцияя и/или ремонтни дейности, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради IV- та категория.

2. Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически персонал от технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, и/или ръководен състав с определена професионална компетентност, както следва:

2.1. Ръководител на екипа – висше образование, строителен инженер по специалност ПГС или ССС или еквивалентна. Да притежава професионален опит по специалността минимум 3 (три) години и специфичен опит – участие в екип на такава позиция (еквивалентна) в минимум 1 (една) консултантска услуга за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и/или преустройство, и/или реконструкция, и/или ремонтни дейности, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради IV- та категория.

2.2. Електроинженер по част „Ел” със специалност електроинженер, електроснабдяване и елетрообзавеждане (ЕСЕО) или аналогични/еквивалентни; с минимален стаж 3 (три) години по специалността — да е вписан в основния списък.

2.3. Инженер по част ОВК — висше образование със специалност „Топлоенергетика” „Топлотехника” „Топло и газоснабдяване” или аналогични/еквивалентни в областта на отопление, вентилация и климатизация; с минимален стаж 3 (три) години по специалността — да е вписан в основния списък.

2.4. Инженер по част ВиК – висше образование със специалност ВиК, „Хидромелиоративно строителство”, „Хидростроителство”, „Хидротехническо строителство” или аналогични/еквивалентни – минимум 3 години професионален опит по специалността — да е вписан в основния списък.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Продължава в т.VI.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/11/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Гр. Разград, бул. „Бели Лом" № 37А, административната сграда на община Разград, етаж І, зала 102.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Съгласно чл. 104 ал. 2 и ал.3 от ЗОП при провеждане на процедурата оценката на ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, възложителят изисква от участника обединение да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, като документът трябва да съдържа клаузи, от които да е видно, че е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7, чл. 55, ал. 1, т. 1—3 и 5 и чл. 107 от ЗОП, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, който не посочи действителния собственик по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП при сключване на договор, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност, участник, в чиято оферта са установени аритметични грешки при формиране на цената, участник, който е предложил по-дълъг срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт. Участник обединение, който промени състава на обединението след подаването на офертата, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, а в случай, че е избран за изпълнител, то възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка. Участник, лишен от правото да упражнява определена професия „консултант“ или дейност „строителен надзор“ съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието, ще бъде отстранен от участие. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща:

1. Заявление за участие, вкл. опис на представените документи с Обр. № 1; еЕЕДОП

2. Оферта, вкл. техническо предложение; документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Обр.№ 2 — в него на поръчката всеки участник трябва да посочи сроковете за изготвяне на окончателен доклад до възложителя съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и технически паспорт... Продължава в VI.4.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред КЗК: Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

Продължава от VI.3). Ценовото предложение на участника, попълнено по Обр.№ 3. Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. Магнитен носител (CD или DVD), на който са записани в PDF формат всички документи..

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд и опазване на околната среда, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП, тел. 070018700, www.nap.bg;

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: МТСП, тел. 02/8119443, www.mlsp.government.bg.

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: МОСВ, тел. 02/9406331, www.moew.government.bg.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 3 % от стойността на договора. Гаранцията се предоставя в 1 от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранция за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. При избор на гаранция за изпълнение парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на община Разград: Банка: „Тексим банк“ АД – клон Разград, IBAN: BG76TEXI95453305971800, BIC: TEXIBGSF. При избор на банкова гаранция, то тя трябва да отговаря на следните изисквания: да бъде открита в полза на възложителя; да бъде неотменима и безусловна; да съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане в срок от 3 (три) работни дни, при първо писмено искане, направено от Възложителя; срок на валидност – 30 календарни дни от датата на приемане на изпълнението по договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Тя следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Срокът на полицата следва да бъде съобразен и да покрива срока за изпълнение на участника, удължен с 30 календарни дни. При представяне на г аранцията за изпълнение, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на обществената поръчка, за които се представя гаранцията. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2018