Diensten - 473922-2021

20/09/2021    S182

Nederland-Capelle aan den IJssel: Diensten door medische specialisten

2021/S 182-473922

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (Stadsbeheer)
Postadres: Postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: BCO | taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848688
Fax: +31 102848818
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.capelleaandenijssel.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten
Postadres: Postbus 566
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AN
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 012848688
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ijsselgemeenten.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sociaal Medische Advisering 2021 gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85121200 Diensten door medische specialisten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst heeft de intentie om medische adviezen ten behoeve van de Wmo, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding individueel, begeleiding groep, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, leerlingenvervoer, GPK, GPP en woonurgenties vanuit het Wmo-loket, in de markt te zetten. Vanuit de GR IJsselgemeenten, afdeling Sociale Zaken, gaat het om het inkopen van sociaal medische adviezen ten behoeve van het uitvoeren van werk- en inkomensregelingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst heeft de intentie om medische adviezen ten behoeve van de Wmo, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding individueel, begeleiding groep, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, leerlingenvervoer, GPK, GPP en woonurgenties vanuit het Wmo-loket, in de markt te zetten. Vanuit de GR IJsselgemeenten, afdeling Sociale Zaken, gaat het om het inkopen van sociaal medische adviezen ten behoeve van het uitvoeren van werk- en inkomensregelingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2022
Einde: 31/01/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

maximaal 2 maal 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Capelle aan den IJssel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postadres: Postbus 50959
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BX
Land: Nederland
Telefoon: +31 102971234
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/09/2021