Služby - 474866-2021

21/09/2021    S183

Belgicko-Brusel: Podporná štúdia o analýze životného cyklu alternatívnych palív v Medzinárodnej námornej organizácii

2021/S 183-474866

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 136-358266)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu (MOVE), MOVE.DDG2.D.2 – Maritime Safety
Poštová adresa: Rue Demot 28
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: move-tender-d2@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podporná štúdia o analýze životného cyklu alternatívnych palív v Medzinárodnej námornej organizácii

Referenčné číslo: MOVE/2021/OP/0007 MOVE/D2/FV-2021-271
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Podpora ďalšieho rozvoja a šírenia usmernení o analýze životného cyklu alternatívnych palív v súvislosti s pôvodnou stratégiou IMO na zníženie emisií skleníkových plynov z lodí.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/09/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 136-358266

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 01/10/2021
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 15/10/2021
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 05/10/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 19/10/2021
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: