Diensten - 476169-2020

09/10/2020    S197

Duitsland-Hamburg: Onderhoud van communicatiesystemen

2020/S 197-476169

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Betriebskrankenkasse Mobil Oil
Postadres: Hühnerposten 2
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20097
Land: Duitsland
Contactpersoon: Einkauf
E-mail: einkauf@bkk-mobil-oil.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bkk-mobil-oil.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDLDXVW/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YDLDXVW
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Service inkl. Soft- und Hardware-Aktualisierung für die bestehende AVAYA-Kommunikationsanlage

Referentienummer: OV-IT-068/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50334400 Onderhoud van communicatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Betriebskrankenkasse Mobil Oil hat ein redundant ausgelegtes AVAYA-Kommunikationssystem im Einsatz. Ausgeschrieben wird der Service inkl. Soft- und Hardware-Aktualisierung für den jeweils aktuellen Stand des kompletten AVAYA-Kommunikationssystems.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600 Hamburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Betriebskrankenkasse Mobil Oil

Hühnerposten 2

20097 Hamburg

Betriebskrankenkasse Mobil Oil Celle, Betriebskrankenkasse Mobil Oil Magdeburg, Betriebskrankenkasse Mobil Oil Hannover, Betriebskrankenkasse Mobil Oil München, Betriebskrankenkasse Mobil Oil Neu Isenburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Betriebskrankenkasse Mobil Oil hat ein redundant ausgelegtes AVAYA-Kommunikationssystem im Einsatz. Ausgeschrieben wird der Service inkl. Soft- und Hardware-Aktualisierung für den jeweils aktuellen Stand des kompletten AVAYA-Kommunikationssystems.

Evtl. anfallende Kosten für Hardware und Lizenzen für Aktualisierungen müssen mit einkalkuliert werden.

Der Service ist an den jeweiligen Standorten der Betriebskrankenkasse Mobil Oil durchzuführen (Hamburg, Celle, Neu-Isenburg, Hannover, Magdeburg, München).

Die Hauptkomponenten der Systeme stehen in Hamburg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2021
Einde: 31/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Die Betriebskrankenkasse Mobil Oil ist berechtigt, die Laufzeit des Vertrags durch einseitige Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer einmal um 36 Monate zu verlängern. Diese Erklärung muss dem Auftragnehmer spätestens neun Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit schriftlich zugehen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Aktueller Auszug aus dem Handelsregister. Dieser darf nicht älter als 10 Monate sein. Ausländische Bieter haben eine Bescheinigung des Handelsregisters ihres Herkunftslandes beizufügen;

— Im Falle einer Bietergemeinschaft hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft einen aktuellen Auszug des Handelsregisters vorzulegen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Anlage 3 – Eigenerklärung zur Leistungsfähigkeit, Nichtvorliegen von Ausschlussgründen, Gesetzestreue und Einträgen im Gewerbezentralregister.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Anlage 3 – Eigenerklärung zur Leistungsfähigkeit, Nichtvorliegen von Ausschlussgründen, Gesetzestreue und Einträgen im Gewerbezentralregister;

— Anlage 8 – Unternehmensdarstellung inkl. Eignungskriterien.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YDLDXVW

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Rügen nach § 160 GWB sind zwingend als solche zu kennzeichnen.

Werden vom Bewerber im Vergabeverfahren Verstöße gegen Vergabevorschriften erkannt, so hat er diese innerhalb von 10 Kalendertagen gegenüber der Betriebskrankenkasse Mobil Oil zu rügen.

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die bereits in der Bekanntmachung eines europaweiten Vergabeverfahrens erkennbar sind, hat der Bewerber spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gegenüber der Betriebskrankenkasse Mobil Oil zu rügen.

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, hat der Bewerber spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gegenüber der Betriebskrankenkasse Mobil Oil zu rügen.

Bewerber können innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Betriebskrankenkasse Mobil Oil, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt einreichen.

Für das Nachprüfungsverfahren gelten §§ 160 ff. GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/10/2020