Diensten - 476606-2021

Submission deadline has been amended by:  572290-2021
21/09/2021    S183

Nederland-Utrecht: Diensten voor ontwikkeling van business intelligence software

2021/S 183-476606

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Utrecht
Nationaal identificatienummer: 71663234
Postadres: Stadsplateau 1
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3521 AZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Patricia Mattheijssen
E-mail: p.mattheijssen@utrecht.nl
Telefoon: +31 302860000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.utrecht.nl/inkoop
Adres van het kopersprofiel: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/inkoopbeleid/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/917ff70df38e9122542bd1b6ef193122
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Vragen stellen is alleen mogelijk via TenderNed
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/917ff70df38e9122542bd1b6ef193122
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming dienen te worden gedaan via www.tenderned.nl
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiliteits Data Systeem (MDS)

Referentienummer: 2021-OOR-108
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212482 Diensten voor ontwikkeling van business intelligence software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Utrecht is voornemens een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de implementatie, hosting, doorontwikkeling en onderhoud van een Mobiliteits Data Systeem. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met opties tot verlenging van twee keer twee jaar. Deze 4 jaar is inclusief implementatie.

De gemeente is voornemens om aan één inschrijver de opdracht te gunnen. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212600 Diensten voor ontwikkeling van database- en besturingssoftware
48611000 Databasesoftware
48461000 Analytische of wetenschappelijke software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het MDS betref één voorziening.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aanpak en implementatie / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Wensen / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Toegevoegde waarde / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Opzet MDS / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met opties tot verlenging van twee keer twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met opties tot verlenging van twee keer twee jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden - Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Informatiebeveiliging,

- Kwaliteitsborging,

- Vakbekwaamheid Diensten Leveringen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: UTRECHT
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De bezwaartermijn in de voorlopige gunningsfase bedraagt 20 dagen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
Postadres: Postbus 10080
Plaats: UTRECHT
Postcode: 3505 AB
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internetadres: http://www.utrecht.nl/Inkoop
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/09/2021