Werken - 477562-2019

11/10/2019    S197

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2019/S 197-477562

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 117-285886)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 0254.010.633_16738
Postadres: Koning Albert II-laan 15
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
Contactpersoon: Filiep Bonte
E-mail: projectspecifiekeDBFM@agion.be
Telefoon: +32 22210583
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agion.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344171

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project SKOG (Scholengroep van het Katholiek Onderwijs Gent)

Referentienummer: AGION-94_Selectiefase_SKOG-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige opdracht betreft de realisatie van het project SKOG (Scholengroep van het Katholiek Onderwijs Gent) als onderdeel van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma in uitvoering van het decreet van 25.11.2016. Dit project omvat het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (maintain) (DBFM) van de Scholengroep van het Katholiek Onderwijs Gent. De keuze van de opdrachtnemer en het sluiten van de DBFM-overeenkomst maakt het voorwerp uit van de plaatsingsprocedure.

AGION treedt gedurende de selectiefase van de plaatsingsprocedure op als aankoopcentrale.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 117-285886

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 04/11/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: