Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 479165-2018

31/10/2018    S210

Luxembursko-Luxemburg: EIB - Analýza trhu v oblasti poľnohospodárstva na úrovni EÚ a jednotlivých krajín

2018/S 210-479165

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2950
Štát: Luxembursko
E-mail: eibcpcmprocurement@eib.org
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3452
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4146
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Analýza trhu v oblasti poľnohospodárstva na úrovni EÚ a jednotlivých krajín

Referenčné číslo: TA2018142 R0 TAP
II.1.2)Hlavný kód CPV
03000000 Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Celkovým cieľom tohto poverenia je poskytnúť EIB a Generálnemu riaditeľstvu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka dodatočnú kapacitu pri príprave súboru analýz trhu jednotlivých krajín EÚ zameraných na finančné potreby v 2 sektoroch, a to v poľnohospodárstve a agropotravinárstve. Tieto 2 sektory sa musia analyzovať samostatne na základe relevantných údajov a potreby ich zberu. Na základe týchto analýz sa bude musieť vykonať súhrnné posúdenie spoločných znakov za každý sektor v širšom rozsahu, t. j. na úrovni EÚ.

Podpora poskytovateľa služieb v rámci tohto poverenia je zameraná na dosiahnutie týchto výsledkov:

1) 24 správ o finančných trhoch jednotlivých krajín zameraných na potreby financovania poľnohospodárskych podnikov pre každý členský štát EÚ (28 členských štátov EÚ okrem Spojeného kráľovstva, Luxemburska, Malty a Cypru);

2) súhrnná správa pre celú EÚ vrátane posúdenia finančnej situácie v sektoroch poľnohospodárstva a agropotravinárstva;

3) súhrnný prehľad zahŕňajúci správy na úrovni EÚ ako aj na úrovni jednotlivých krajín.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

poradná platforma fi-compass

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/12/2018
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/12/2018
Miestny čas: 15:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na požiadanie bude hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytnutý písomný záznam z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/10/2018