Diensten - 479172-2018

31/10/2018    S210    Raad van de Europese Unie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Bruxelles: Athena 18-1: Aeromedische evacuatiediensten binnen het inzetgebied voor de militaire landoperaties en -missies van de Europese Unie in Afrika

2018/S 210-479172

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Athena Mechanism
Nationaal identificatienummer: Council of the European Union
Postadres: Rue de la Loi 175
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1
Postcode: 1048
Land: België
Contactpersoon: Athena Contracting
E-mail: Athena.contracting@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22816714

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4157

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4157
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Athena 18-1: Aeromedische evacuatiediensten binnen het inzetgebied voor de militaire landoperaties en -missies van de Europese Unie in Afrika

Referentienummer: ATHENA 18-1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60440000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Athena is op zoek naar ondernemers („de inschrijver(s)”) die geïnteresseerd en in staat zijn om aeromedische evacuatiediensten binnen het inzetgebied te verlenen om patiënten van de plek waar ze gewond raakten naar de voorziening voor eerste medische zorg te evacueren (rol 2) of patiënten over te brengen van de ene voorziening voor medische zorg naar een andere binnen het inzetgebied.

Airmedevac betreft het verplaatsen van patiënten door gebruikmaking van specifieke luchtvaartuigen en onder medisch toezicht naar voorzieningen voor medische zorg. Dit vereist gekwalificeerd medisch personeel en specifieke goederen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhavige oproep tot inschrijvingen betreft de verlening van aeromedische evacuatiediensten binnen het inzetgebied waarbij de inschrijvers als „opdrachtintegrators” alle diensten integreren en een kant-en-klare dienstenoplossing bieden.

Als gevolg van onderhavige openbare aanbestedingsprocedure, en afhankelijk van de goedkeuring van het speciaal comité van Athena, zal Athena meervoudige raamovereenkomsten sluiten met de geselecteerde inschrijvers. Het aantal contractanten voor de meervoudige raamovereenkomst bedraagt 3.

De meervoudige raamovereenkomst kan de vorm aannemen van afzonderlijke specifieke overeenkomsten die op identieke wijze met elke contractant worden gesloten.

De vereisten voor elke specifieke dienstenovereenkomst zal duidelijk variëren op het gebied van de juiste locatie, de looptijd, de omvang, de opstelling, de beveiliging, het risico, de toegankelijkheid enz. De inschrijvers moeten daarom in staat zijn aan een zeer uiteenlopend pakket van vereisten te kunnen voldoen voor elke situatie.

Op basis van de raamovereenkomst zullen specifieke overeenkomsten worden gegund in overeenstemming met de raamovereenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/12/2018
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

de voorwaarden worden vermeld in de aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de première instance de Bruxelles
Postadres: Place Poelaert 1
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Athena Special Committee
Postadres: Rue de la Loi 175
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: athena.mechanism@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 2816714
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, Secrétariat général — DGA 4 Projects & Financing — Athena Unit
Postadres: Rue de la Loi 175
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: Athena.contracting@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22815012

Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4157

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/10/2018