Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 479518-2017

30/11/2017    S230    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Brussel: Transmissie van televisie- en radioprogramma's

2017/S 230-479518

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VRT
Postadres: Auguste Reyerslaan 52
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1
Postcode: 1043
Land: België
Contactpersoon: De heer Christophe Somers
E-mail: distributiecontract@vrt.be
Telefoon: +32 27415823
Fax: +32 27360765

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vrt.be/nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1766/CJ/2017
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: media (radio- en televisieomroep)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming — Distributiecontract FM, DAB, DVB-T.

Referentienummer: TO 1711
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64228000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De VRT doet beroep op externe partners voor de distributie van haar radio- en televisieprogramma's via terrestrische draadloze netwerken. Deze netwerken worden geëxploiteerd conform een service level agreement „SLA”, waarin zowel het technisch kader als formele eisen rond continuïteit beschreven worden.

Volgende platformen zijn begrepen in deze opdracht:

— 5 FM-netwerken met landelijke dekking, 32 FM-zenders in totaal;

— 1 DAB-multiplex met landelijke mobiele dekking;

— 1 DVB-T-multiplex met landelijke „Fixed roof-level” dekking.

Zowel exploitatie, bewaking, onderhoud als de bouw van deze netwerken is begrepen in deze opdracht.

Deze overheidsopdracht omvat 1 perceel per platform, de aanbieder kan inschrijven voor 1 of meerdere deelopdrachten in dit bestek. Onder landelijke dekking wordt begrepen: het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64228000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaams en Brussel Hoofdstedelijk gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het perceel „FM” van het VRT distributiecontract omvat: de bouw, exploitatie, bewaking en het onderhoud van 5 landelijke FM netwerken en aanhorigheden. De eisen inzake continuïteit en technische normering worden beschreven in het lastenboek.

Onder het opereren van deze FM-netwerken worden volgende aspecten begrepen:

o Antenne-installaties en bijhorende filters/combiners;

o Zendinstallaties;

o Stereo en RDS multiplexing;

o RDS data-routering en distributie;

o Alle noodzakelijke facilitaire omkadering voor het realiseren van de operaties (pylonen/masten, huisvesting van de installaties, stroomvoorziening, HVAC, …);

o Bewaking, onderhoud en probleemoplossing;

Verdere beschrijving in de opdrachtbeschrijving, in bijlage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 5.3.2019 om 00:00 voor de duur van 7 jaar met 2 maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met telkens een periode van 1 jaar. Stilzwijgende verlengingen worden niet aanvaard.

VRT zal de medecontractant binnen de raamovereenkomst per aangetekend schrijven inlichten.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Toegestane opties (Audiobrondistributie vanaf het demarcatiepunt richting de FM-zendstations.).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64228000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaams en Brussel Hoofdstedelijk gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het perceel „DAB” van het VRT distributiecontract omvat: de bouw, exploitatie, bewaking en het onderhoud van een DAB single frequency network (SFN) met landelijke mobiele dekking en een focus op (centrum)stedelijke binnenhuisontvangst. VRT beschikt over een eigen frequentieblok, kanaal 12A (223,936 MHz. De eisen inzake continuïteit en technische normering worden beschreven in het lastenboek.

Onder het opereren van de DAB-infrastructuur worden volgende aspecten begrepen:

o Antenne installaties en bijhorende filters/combiners;

o Zendinstallaties;

o Audio-encodering en multiplexing „headend”;

o Brondistributie van het headend naar de zendinstallaties (ETI/EDI);

o Alle noodzakelijke facilitaire omkadering voor het realiseren van de operaties (pylonen/masten, huisvesting, elektriciteit, HVAC, GPS, …);

o Bewaking, onderhoud en probleemoplossing;

Verdere beschrijving in de opdrachtbeschrijving, in bijlage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 108
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 5.3.2019 om 00:00 voor de duur van 9 jaar met 2 maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met telkens een periode van 1 jaar. Stilzwijgende verlengingen worden niet aanvaard.

VRT zal de medecontractant binnen de raamovereenkomst per aangetekend schrijven inlichten.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Toegestane opties (Noodstroomvoorziening voor de zendinstallaties;

Uitbreiding van het DAB-netwerk in functie van verhoogde (binnenhuis)ontvangst tot een vooropgesteld niveau;

Verhoogde redundantie op het niveau van de antenne-installaties.).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64228000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaams en Brussel Hoofdstedelijk gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het perceel „DVB-T” van het VRT distributiecontract omvat: de bouw, exploitatie, bewaking en het onderhoud van een DVB-T netwerk, met 2 SFN areas.

Het DVB-T netwerk kent een landelijke „fixed-roof level” ontvangst met een significante dekking binnenhuis in de grote agglomeraties. VRT beschikt over de volledige capaciteit van de multiplex, op UHF kanalen 22 en 25. De eisen inzake continuïteit en technische normering worden beschreven in het lastenboek.

Onder het opereren van de DVB-T-infrastructuur worden volgende aspecten begrepen:

o Antenne installaties en bijhorende filters;

o Zendinstallaties;

o Video & audio-encodering en multiplexing „headend”;

o Alle noodzakelijke facilitaire omkadering voor het realiseren van de operaties (pylonen/masten, huisvesting, elektriciteit, HVAC, …);

o Bewaking, onderhoud en probleemoplossing;

Verdere beschrijving in de opdrachtbeschrijving, in bijlage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 5.3.2019 om 00:00 voor de duur van 6 jaar met 2 maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met telkens een periode van 1 jaar. Stilzwijgende verlengingen worden niet aanvaard.

VRT zal de medecontractant binnen de raamovereenkomst per aangetekend schrijven inlichten.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Toegestane opties (o Toevoeging van een additioneel TV-programma aan de multiplex;

o Toevoeging van een additioneel Radio-programma aan de multiplex;

o Brondistributie vanaf het headend/multiplexer en de DVB-T zendstations.).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* In toepassing van artikel 62 §2 van het koninklijk besluit van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;

— niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

— geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

— niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

— zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.

* Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.

* Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Geen negatief eigen vermogen tijdens de afgelopen 3 jaar (2014, 2015, 2016);

Een bruto omzet van minimaal 4 miljoen euro per jaar voor perceel 1 (FM), 2 000 000 EUR voor perceel 2 (DAB) en 2 000 000 EUR voor perceel 3 (DVB-T) de afgelopen 3 (boek)jaren (2014, 2015, 2016). Onder bruto omzet zijn voor VRT begrepen: de inkomsten gegenereerd uit de levering van goederen en diensten voor eigen rekening.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver zal over operationele ervaring beschikken in één of meerdere van volgende domeinen:

Exploitatie van broadcastnetwerken zoals analoge radiodistributie via FM, digitale radiodistributie via DAB of terrestrische televisiedistributie via DVB-T/T2;

Exploitatie van cellulaire draadloze netwerken voor telefonietoepassingen (bv. UMTS) of TETRA-netwerken met een hoge beschikbaarheidsgraad;

Exploitatie van datatransmissiediensten met hoge beschikbaarheid via draadloze netwerken of glasvezelverbindingen.

De inschrijver licht toe hoe relevante technische kennis geborgd of opgebouwd zal worden binnen zijn organisatie. Dit kan gebeuren op basis van profielbeschrijvingen en/of cv's.

De inschrijver omschrijft de organisatie die verantwoordelijk zal zijn voor de operaties en implementatie van de diensten geleverd aan VRT.

Eventuele minimumeisen:

Omschrijven van 2 relevante projecten/operaties, betrekking op de domeinen zoals bovenstaand omschreven, over de voorbije 5 jaar.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: Investeringen, Mededinging, Complexiteit.
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 15/01/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle communicatie omtrent dit dossier zal verlopen via distributiecontract@vrt.be

VRT treedt niet op als aankoopcentrale in dossier TO 1711

De inschrijver kan kandidatuur indienen voor 1 perceel, combinatie van percelen of alle percelen

De raming van al de percelen ligt boven de Europese drempel voor diensten

Met betrekking tot IV.1.3: VRT sluit een raamovereenkomst af met 1 externe partner per perceel

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/11/2017