Diensten - 480047-2020

12/10/2020    S198

Zweden-Nässjö: Systeem- en technisch advies

2020/S 198-480047

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NÄSSJÖ KOMMUN
Nationaal identificatienummer: 212000-0548
Postadres: Rådhusgatan 28
Plaats: Nässjö
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 571 80
Land: Zweden
E-mail: claes.rostedt1@nassjo.se
Telefoon: +46 380-518014
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nassjo.se/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/Nassjo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=55240
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/Nassjo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=55240
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VAN-tjänstoperatör

Referentienummer: 036-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72220000 Systeem- en technisch advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Nässjö kommun genomför tillsammans med Aneby, Eksjö, Vetlanda och Sävsjö kommun dess bolag och förbund, upphandling av VAN-tjänstoperatör med onlinetjänst och scanningsfunktion.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72220000 Systeem- en technisch advies
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE2 SÖDRA SVERIGE
NUTS-code: SE21 Småland med öarna
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nässjö kommun genomför tillsammans med Aneby, Eksjö, Vetlanda och Sävsjö kommun dess bolag och förbund, upphandling av VAN-tjänstoperatör med onlinetjänst och scanningsfunktion.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 11/01/2021
Einde: 14/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 månader upp till maximalt 6 gånger.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/05/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadres: Box 2201
Plaats: Jönköping
Postcode: 550 02
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefoon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadres: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/10/2020