Diensten - 480312-2020

12/10/2020    S198

Polen-Lublin: Drukkerij- en aanverwante diensten

2020/S 198-480312

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Lublinie
Postadres: ul. Droga Męczenników Majdanka 12
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 20-325
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Olszak, Katarzyna Wojtyła
E-mail: lublin@krus.gov.pl
Telefoon: +48 817593410
Fax: +48 817462238
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.krus.gov.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_lublin
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_lublin
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ubezpieczenia rolnicze

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup kompleksowej usługi obsługi urządzeń drukujących i kopiujących poleg. na zapewnieniu prawidł. pracy urządz. wraz z dostawą mat. ekspl., serwisem, wdroż wydruku podążaj i dierż. urządz. do 18.1.2024

Referentienummer: 0800 OP.261.11.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowej usługi obsługi urządzeń drukujących i kopiujących polegającej na zapewnieniu prawidłowej pracy urządzeń wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, serwisem, wdrożeniem wydruku podążającego i dzierżawą urządzeń do 18.1.2024. Planowana data rozpoczęcia świadczenia usługi 19.1.2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry oraz dane teleadresowe określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50313000 Onderhoud en reparatie van reprografische machines
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
50310000 Onderhoud en reparatie van kantoormachines
50323000 Onderhoud en reparatie van randapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz podległe 22 Placówki Terenowe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowej usługi obsługi urządzeń drukujących i kopiujących polegającej na zapewnieniu prawidłowej pracy urządzeń wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, serwisem, wdrożeniem wydruku podążającego i dzierżawą urządzeń do 18.1.2024 w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz 22 podległych Placówkach Terenowych: Bełżyce, Biała Podlaska, Biłgoraj, Bychawa, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Kock, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Parczew, Piaski, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry oraz dane teleadresowe określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Reakcja serwisu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 23, ust. 5, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp i potwierdzą to, na wezwanie Zamawiającego, dokumentami wskazanymi SIWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych SIWZ będzie dla tych Wykonawców dokonana odrębnie.

b) Wymagane dokumenty potwierdzające nie podleganie wykluczeniu:

1. jednolity europejski dokument zamówienia;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument składa dokument z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.;

3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. oświadczenia Wykonawcy:

— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności,

— o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

— pkt 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— pkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi wydruku podążającego o wartości co najmniej 350 000 PLN brutto każda, obejmujące swym zakresem: minimum 400 urządzeń, co najmniej 4 różnych producentów wraz z ich obsługą serwisową w trybie NBD, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz wdrożeniem systemu zarządzania urządzeniami drukującymi świadczoną w co najmniej 10 lokalizacjach rozumianych jako osobne adresy każda, przez nie mniej niż 12 miesięcy skutecznego utrzymania tegoż systemu. Zamawiający wymaga, aby każda z wykonywanych usług była realizowana w ramach osobnej umowy.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Umowa zostanie zawarta wg wzoru zamieszczonego w SIWZ – załącznik nr 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy na podstawie art. 142 ust 5 ustawy Pzp.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2023

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą Formularz oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

4. Termin związania ofertą – 60 dni.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w kwocie 21 000 PLN.

6. Należyte wykonie umowy zostanie zabezpieczone kwotą w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI – środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/10/2020