Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Práce - 480639-2021

Submission deadline has been amended by:  100478-2022
24/09/2021    S186

Slovensko-Trenčín: Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh

2021/S 186-480639

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36126624
Poštová adresa: K dolnej stanici 7282/20A
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91101
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matej Gál
E-mail: matej.gal@ultimaratio.sk
Telefón: +421 911476634
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.tsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434171
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434171
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa

Referenčné číslo: FUR000101
II.1.2)Hlavný kód CPV
45222000 Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 069 594.63 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Podľa projektovej dokumentácie

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Doba výstavby v dňoch odo dňa odovzdania staveniska / Relatívna váha: 20
Cena - Relatívna váha: 80
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 069 594.63 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program

II.2.14)Doplňujúce informácie

Od uchádzača predkladajúceho ponuku sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z.z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výške: 180 000 €. Informácie o spôsobe

zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti

týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, resp. v súlade s § 114 ods. 1 čestným vyhlásením, alebo b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej

únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného

postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjekt

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú:

- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,

- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,

- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením

1) ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa za posledné 3 účtovné obdobia predchádzajúce lehote na

predkladanie ponúk, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania

činnosti. Spolu s uvedením ukazovateľov likvidity uchádzač predloží v elektronickej podobe doklady - súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch za účtovné obdobia, za ktoré uvádza údaje o svojej likvidite.

V prípade, že účtovné závierky uchádzača sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok

(www.registeruz.sk), uchádzač súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch nepredkladá a vo svojej ponuke iba uvedie, že tieto informácie už boli zverejnené.

V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetku a záväzkoch v pôvodnom jazyku a súčasne v preklade do slovenského jazyka, okrem prípadu, že pôvodným jazykom je český jazyk. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, rozhodujúcim je úradný

preklad do slovenského jazyka.

V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania, za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie hodnoty príslušných údajov vstupujúcich do vzorcov na výpočet ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa.

V súlade s §38 ods. 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) sú metódy určené nasledovne:

Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:

Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)

Vzorec: Likvidita 2. stupňa (právnická osoba) = (r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 +r.140+ r.143 +r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie.

Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba:

Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)

Vzorec: Likvidita 2. stupňa (fyzická osoba) = (r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch.

Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:

Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) /

(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)

Vzorec: Likvidita 3. stupňa (právnická osoba) = (r.34 + r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie.

Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba:

Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)

Vzorec: Likvidita 3. stupňa (fyzická osoba) = (r.4 + r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 2. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 0,7, a zároveň aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 3. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 1,5.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO

Zoznamom stavebných prác rovnakého predmetu obstarávania, ktorým sa rozumie výstavba a/alebo rekonštrukcia diaľnic, rýchlostných ciest a ciest s triedou dopravného zaťaženia I - II - III uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením druhu prác, množstva realizovaných prác v m2 alebo v tonách, ceny, miesta uskutočnenia prác (číslo komunikácie a trieda dopravného zaťaženia, vrátane identifikácie referenčných kilometrovníkov) lehoty uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:

1.1 ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,

1.2 iná osoba ako ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odb. kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich

zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z

odborníkov: stavbyvedúci a pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.

Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.

Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto

skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej

spôsobilosti spoločne. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:

Pre účely plnenia tejto podmienky uchádzač uvedie objem prác realizovaný za posledných 5 rokov, ktoré sa rátajú

spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej hodnote rovnej, alebo vyššej ako je Predpokladaná

hodnota zákazky. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná min. výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v danom období. V zozname stavebných prác uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, číslo komunikácie a trieda dopravného zaťaženia, vrátane identifikácie referenčných kilometrovníkov,

údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorý potvrdil realizované práce.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala.

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Stavbyvedúci: predloží doklad o odb. spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 45 ods.1 písm. b) podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie). Stavbyvedúci musí mať minimálne 5 rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky, z toho min. 3 roky vo funkcii stavbyvedúceho, ktorú uchádzač preukáže prac. životopisom podpísaným príslušnou odborne spôsobilou osobou.

Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality: predloží úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, musí mať ukončené min. úplné stredné vzdelanie a prax min. 5 rokov preukázanú prac. životopisom, z ktorého bude zrejmá účasť min. na 1 projekte pri stavbách dopr. infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy) na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.

Predložený prac. životopis podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny musí obsahovať: meno a priezvisko,

opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis prac. náplne/odb. skúsenosti, miesto, mesiac a rok

plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ), ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.

Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, resp. ekvivalentný doklad vydaný

príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač preukáže splnenie

podmienok účasti.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/10/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 25/10/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/10/2021
Miestny čas: 09:30
Miesto:

Ultima Ratio s.r.o.

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO.

Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk portálu EVO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6

písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.

3) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom pomoci. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

4) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:

i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,

ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného

postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia

preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

6) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.

8) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.

9) V prípade nedostatočného finančného krytia si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/09/2021