Diensten - 48190-2019

31/01/2019    S22

Duitsland-Berlijn: Reparatie en onderhoud van transformatoren

2019/S 022-048190

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Berlin – SILB Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10178
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ralph Hirsch
E-mail: einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661649
Fax: +49 30901661668

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bim-berlin.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Berlin – SODA Sondervermögen Daseinsvorsorge, vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10178
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ralph Hirsch
E-mail: einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661649
Fax: +49 30901661668

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bim-berlin.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Berlin – Anmietvermögen, vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10243
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ralph Hirsch
E-mail: einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661649
Fax: +49 30901661668

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bim-berlin.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10178
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ralph Hirsch
E-mail: einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661649
Fax: +49 30901661668

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bim-berlin.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienwirtschaft

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wartung der Mittelspannungsschaltanlagen an diversen Standorten des Landes Berlin

Referentienummer: V-2019-000014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50532200 Reparatie en onderhoud van transformatoren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532200 Reparatie en onderhoud van transformatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532200 Reparatie en onderhoud van transformatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532200 Reparatie en onderhoud van transformatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/01/2019