Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 482419-2018

02/11/2018    S211    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Genua: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

2018/S 211-482419

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure — I.R.E. S.p.A.
Postadres: Via Peschiera 16
Plaats: Genova
NUTS-code: ITC33
Postcode: 16122
Land: Italië
Contactpersoon: Ing. Flavio Barbieri
E-mail: irespa-gare@legalmail.it
Telefoon: +39 0105488443

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ireliguria.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.ireliguria.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Plaats: Genova
NUTS-code: ITC33
Land: Italië
E-mail: irespa-gare@legalmail.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ireliguria.it

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.arca.regione.lombardia.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infrastrutture — Recupero edilizio — Energia

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per l'ammodernamento della sopraelevata portuale e adeguamento del nodo di San Benigno, con opzione per la DL e il CSE

Referentienummer: CUP C31C18000090001 CIG 76741057C7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, con opzione per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’ammodernamento della sopraelevata portuale e adeguamento alla soluzione semplificata del nodo di San Benigno – Nuovo varco Etiopia in quota. Affidamento di IRE in nome e per conto dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 476 267.64 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Affidamento dei servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva, con opzione per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’ammodernamento della sopraelevata portuale e adeguamento alla soluzione semplificata del nodo di San Benigno – Nuovo varco Etiopia in quota.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 31
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sono previste le seguenti attività opzionali: la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Per quanto non normato nel presente Bando si rinvia al Disciplinare e agli atti di gara.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Si veda l'art. 2.2 lettera b) del Disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

IRE S.p.A. — Via XX settembre 41 — V piano, 16121 Genova.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vedi Disciplinare di gara art. 5.1.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vedi il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'appalto ed i suoi allegati e lo Schema di contratto.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale Amministrativo della Liguria
Postadres: Via dei Mille 9
Plaats: Genova
Postcode: 16147
Land: Italië
Telefoon: +39 0109897100

Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/10/2018