Leveringen - 482459-2020

13/10/2020    S199

Polen-Katowice: Microprocessors

2020/S 199-482459

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postadres: ul. Ziołowa 45/47
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-635
Land: Polen
Contactpersoon: Bożena Lipińska
E-mail: blipinska@gcm.pl
Telefoon: +48 323598449
Fax: +48 322029501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.gcm.pl
Adres van het kopersprofiel: www.bip.gcm.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej

Referentienummer: DZ.3321.144.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31712116 Microprocessors
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Opis przedmiotu zamówienia.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i części do aparatury medycznej.

Zad. 1 – Karta mikroprocesorowa chipowa do zapisu danych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) Formularz cenowy (załącznik nr 1);

b) Wzór umowy (załącznik nr 2).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 187 500.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31712116 Microprocessors
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opis przedmiotu zamówienia.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i części do aparatury medycznej.

Zad. 1 – Karta mikroprocesorowa chipowa do zapisu danych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) Formularz cenowy (załącznik nr 1);

b) Wzór umowy (załącznik nr 2).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo w przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotnie warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W dniu 20 maja 2020 r. zamawiający wszczął postępowanie pn. Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej.

Zad. 1 – Karta mikroprocesorowa chipowa do zapisu danych nr sprawy DZ.3321.70.2020 zamieszczając na platformie elektronicznej (https://gcm.logintrade.net/). Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o zamówieniu przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 maja 2020 r.

W dniu 20 maja 2020 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 098-233242. Do upływu terminu składnia ofert, tj. do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 11.00 nie została złożona oferta do powyższego zadania.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-233242

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: DZ.3321.144.2020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zad. 1 – Karta mikroprocesorowa chipowa do zapisu danych

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
08/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Billmed sp. z o.o.
Postadres: ul. Krypska 24/1
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-082
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 187 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Data udzielenia zamówienia jest datą negocjacji. Umowa zostanie podpisana w dniu 21 lutego 2020 r.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2020