Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Práce - 482589-2019

Submission deadline has been amended by:  71681-2020
15/10/2019    S199

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce na výstavbe železníc

2019/S 199-482589

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železnice Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31364501
Poštová adresa: Klemensova 8
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 813 61
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Kubáni Jurigová
E-mail: kubanijurigova.jana@zsr.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zsr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420247
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 ZVO; pre túto súťaž vystupuje ako verejný obstarávateľ. Dobrovoľne uplatnený prísnejší postup podľa ZVO.
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Služby v železničnej doprave

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Referenčné číslo: 25844/2019/O220
II.1.2)Hlavný kód CPV
45234100 Stavebné práce na výstavbe železníc
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina".

Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do 2 Sekcií nasledovne:

Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina"

— Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno"

— Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa".

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatického koridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 353 747 214.59 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45234116 Stavebné práce na výstavbe železničnej trate
45234115 Práce na stavbe železničnej signalizácie
45231400 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
45221111 Stavebné práce na cestných mostoch
45221112 Stavebné práce na železničných mostoch
45221211 Podjazdy/podchody
45221220 Priepusty
45100000 Príprava staveniska
45112700 Terénne úpravy
45112000 Výkopové zemné práce a presun zemín
45213320 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou
45231113 Prekládka potrubných vedení
45233144 Stavebné práce na stavbe nadjazdov
45262620 Oporné múry
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45316100 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
45314310 Pokládka káblov
45110000 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
45111200 Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
71330000 Rôzne inžinierske služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Železničný uzol Žilina od sžkm 199,200 trate Púchov -Žilina a od sžkm 251,109 trate Žilina-Čadca po sžkm 326,800 trate Žilina-Vrútky.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina".

Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do 2 Sekcií nasledovne:

Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina"

— Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno"

— Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa".

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatického koridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

Dielo (stavebné práce) musí plnohodnotne vytvoriť tranzitný železničný koridor, ktorý spĺňa požiadavky konvenčných železničných systémov Európy. Modernizácia pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým zabezpečením skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov, bezpečnosti a ukazovateľov ako celku.

Stavba predstavuje riešenie modernizácie 1 železničného uzla (ďalej len "uzol Žilina"), ktorého súčasťou sú:

— Úsek Strážov-Žilina od km 199,200 modernizovanej trate Púchov - Žilina,

— ŽST Žilina,

— Úsek Žilina - Budatín od km 251,109 modernizovanej trate Žilina Krásno nad Kysucou,

— Úsek Žilina - Varín,

— Žilina - Teplička,

— ŽST Varín,

— Úsek Varín - Strečno po km 326,800 trate Žilina - Vrútky.

Celá stavba má dĺžku cca 14 km v smere východ - západ a 2,3 km v smere sever - juh. Obsahuje 4 železničné stanice: Žilina - zriaďovacia stanica, Žilina - osobná stanica, Žilina - Teplička a Varín a 3 odbočky: Budatín odb., Odb. Váh a Odb. Potok, ktoré sú začlenené do uzla Žilina.

Stavba uzla Žilina rieši aj prechod na STTS stavbu uzla v 2 etapách.

Prvá etapa stavby bude znamenať modernizáciu celého uzla, výstavbu TNS v Žiline a uvedenie do prevádzky objektov súvisiacich so STTS na úseku Púchov - Žilina (mimo), vrátane úseku Púchov - Považská Bystrica.

Objekty z druhej etapy budú uvedené do prevádzky počas definitívneho prechodu na STTS v celom "uzle Žilina".

Stavba je riešená v 2 cieľoch - prvým je modernizácia a vytvorenie podmienok na prevádzkovanie uzla systémom 25 kV, druhým cieľom je prevádzkovanie celého zmodernizovaného uzla systémom 25 kV v zmysle nariadenia GR ŽSR z roku 2005 o zmene trakcie na V. koridore.

Stavba je rozdelená na ucelené časti stavby (ďalej len "UČS"):

— UČS 53 Traťový úsek Žilina Strážov - Váh

— UČS 54 Traťový úsek Váh - odb. a zast. Varín

— UČS 55 Traťový úsek Odbočka a zastávka Varín - Strečno

— UČS 56 Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička

— UČS 96 Úpravy infraštruktúry v úseku Žilina - Teplička súvisiace s výstavbou TNS Žilina

— UČS 97 Zmena trakcie na STTS 25 kV v úseku Púchov - Žilina

— UČS 98 Zmena trakcie na STTS 25 kV v úseku Žilina - Krásno nad Kysucou

— UČS 99 Zmena trakcie na STTS 25 kV v uzle Žilina

— UČS 00 Systém ERTMS

Jednotlivé UČS sú zaradené do Sekcií nasledovne:

— Sekcia č. 1: UČS 54, UČS 55

— Sekcia č. 2: UČS 53, UČS 56, UČS 96, UČS 97, UČS 98, UČS 99, UČS 00.

Jednotlivé UČS sú delené do prevádzkových súborov a stavebných objektov.

Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú kapitolu B. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 353 747 214.59 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

— Sekcia č. 1 - Dohoda o grante č. INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330

— Sekcia č. 2 - OPII - PO1 - P. č. 5

II.2.14)Doplňujúce informácie

1) Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 500 000 EUR (päťstotisíc) .

Spôsob zloženia zábezpeky:

— zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,

— poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

— poskytnutím poistenia záruky.

V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa § 46 ods. 9 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia na adresu verejného obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA v samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka" a označením názvu reverznej verejnej súťaže a označením "Neotvárať".

Ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej záruky/poistenie záruky v elektronickom formáte dokumentu vydanom pomocou zaručenej konverzie, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú bankovú záruku/poistenie záruky.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác. Záujemcom sa odporúča účasť na obhliadke, aby si overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 28.10.2019. Záujemcovia sa dostavia na nástupište č. 6 v ŽST Žilina osobná stanica (rajecké nástupište vedľa prevádzkovej budovy ŽSR) o 10.00 hod. Obhliadku bude organizovať Ing. Jelena Holá.

3) Verejný obstarávateľ sa zaoberal ne/možnosťou rozdelenia predmetu zákazky na časti. Verejný obstarávateľ neumožňuje vo verejnom obstarávaní predkladanie ponúk na časti, pretože stavebné práce/stavba tvoriaca predmet zákazky predstavuje 1 funkčný, technický celok, ktorého jednotlivé úseky/časti sú funkčne a technologicky prepojené. Verejný obstarávateľ je zároveň toho názoru, že všetky úseky predmetu zákazky zodpovedajú identickej oblasti predmetu činnosti, a to uskutočňovaniu stavebných prác. Z uvedeného dôvodu tak podľa názoru verejného obstarávateľa nedochádza k obmedzeniu hospodárskych subjektov pokiaľ ide o ich možnú účasť vo verejnom obstarávaní. Nemožnosť deliť zákazku na časti vyplýva aj z povahy obstarávanej stavebnej práce. Jednotlivé úseky tvoriace predmet zákazky z hľadiska funkčného, časového a miestneho, ako aj z hľadiska technických špecifikácií spolu súvisia natoľko, že ich rozdelenie by malo pre verejného obstarávateľa za následok neprimerané komplikácie v súvislosti s koordináciou a organizáciou viacerých dodávateľov pri výkone ich činností na predmetnej stavbe. Takáto koordinácia viacerých dodávateľov by mala zároveň za následok neprimeranú administratívnu záťaž verejného obstarávateľa, pretože verejný obstarávateľ by musel na zabezpečenie koordinácie väčšieho množstva dodávateľov vyčleniť viac svojich zamestnancov zaoberajúcich sa ich koordináciou. Realizácia tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác viacerými dodávateľmi by spôsobila nadmernú technickú náročnosť jej realizácie, čo by malo v konečnom dôsledku vplyv na ekonomickú výhodnosť a hospodárnosť vynaložených prostriedkov. Požadované činnosti na seba nadväzujú a je potrebné, aby aj zodpovednosť za celý predmet zákazky (Dielo) ako nedeliteľný celok niesol jediný subjekt. Podrobnejšie je uvedené v Prílohe č. 10 súťažných podkladov - Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady) ich preukáže v zmysle § 32 ods. 2 ZVO v ponuke predložením dokladov požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. kapitoly E. súťažných podkladov.

2. Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 ZVO preukázať, zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO.

3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.

4. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

6.Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

Kompletné znenie preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/11/2019
Miestny čas: 08:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29/11/2019
Miestny čas: 09:00
Miesto:

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v zasadačke č. 3

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Verejný obstarávateľ rozhodol, že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.

3) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").

4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.

5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.

6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.

7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. V takom prípade uchádzač vždy vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u.

Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie. Formulár JED-u tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.

8) Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak má na základe dôveryhodných informácií dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom akúkoľvek dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

9) Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia verejnému obstarávateľovi správu z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.

10) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa doklady a dokumenty uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov.

11) V bode II.2.7.) je uvedená doba 48 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa odovzdania prvého staveniska týkajúceho sa Sekcie č. 2.

12) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/10/2019