Diensten - 483619-2018

Beknopt weergeven

02/11/2018    S211

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Schepen

2018/S 211-483619

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: desshipsfmsp-comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 2392725773

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.contracts.mod.uk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: desshipsfmsp-comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 2392725773

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: desshipsfmsp-comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 2392725773

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34510000 Schepen, 35500000 Oorlogsschepen en bijbehorende delen, 55100000 Hoteldiensten, 55500000 Kantine- en cateringdiensten, 60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval), 64122000 Interne kantoorbodediensten, 75220000 Defensiediensten, 77314000 Onderhoud van terreinen, 79520000 Reprografiediensten, 79710000 Beveiligingsdiensten, 79811000 Digitale drukkerijdiensten, 90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu, 90700000 Milieuzorgdiensten

Beschrijving
Schepen .
Oorlogsschepen en bijbehorende delen .
Hoteldiensten .
Kantine- en cateringdiensten .
Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval) .
Interne kantoorbodediensten .
Defensiediensten .
Onderhoud van terreinen .
Reprografiediensten .
Beveiligingsdiensten .
Digitale drukkerijdiensten .
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu .
Milieuzorgdiensten .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
28.11.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.