Diensten - 483619-2018

Beknopt weergeven

02/11/2018    S211

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Schepen

2018/S 211-483619

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: desshipsfmsp-comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 2392725773

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.contracts.mod.uk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: desshipsfmsp-comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 2392725773

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: desshipsfmsp-comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 2392725773

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
GB-Bristol-Contract Notice – FMSP Soft Facilities Management — Portsmouth
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 3: Defensiediensten, militaire defensiediensten en civiele defensiediensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Portsmouth.

NUTS-code UKJ31 Portsmouth

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Ships. Warships and associated parts. Hotel services. Canteen and catering services. Transport services (excl. Waste transport). Internal office mail and messenger services. Defence services. Grounds maintenance services. Reprographic services. Security services. Digital printing services. Sewage-, refuse-, cleaning-, and environmental services. Environmental services. The UK Ministry of Defence (UK MOD) has previously issued a Pre-Procurement Notice (PPN) in February 2018 for the Market Engagement phase for the future of Maritime Support (including a Market Day and Request for Information) and a subsequent Prior Information Notice (PIN) issued in July 2018 advertising a second Market Day.
UK MOD issued a Contract Notice on 3.10.2018 for combined Hard and Soft Facilities Management at Portsmouth. UK MOD is now issuing this Contract Notice (CN) to advertise the requirement for Soft Facilities Management only at Portsmouth under DSPCR 2011, (Estimated value: Category C: 20 000 000 GBP to 100 000 000 GBP), as part of the Future Maritime Support Programme (FMSP). An amended Contract Notice has been issued for hard facilities management only at Portsmouth.
Potential Providers are invited to express their interest in this procurement by 12:00 noon on 28.11.2018, through the submission of a Pre-qualification Questionnaire (PQQ) including execution of a competition process agreement.
The Authority has engaged Commerce Decisions Ltd to run the Competition Site (AWARD®) to support the PQQ process. The competition site is available as an internet-based portal, providing access to relevant information controlled via login and permissions. Operating instructions for the competition site are available on the competition site once login and permissions are issued. Potential provider entities must have self-registered on the competition site, through the open registration process to access the PQQ documents.

To express an interest by responding to the PQQ, interested potential providers are to register at the following URL/web address; https://award.bravosolution.co.uk/fmss/web/project/115/register

An “AWARD® 6 Supplier's Quick Start — Self Registration” user guide is provided with this contract notice to guide potential suppliers through the process of self-registration. Full Award® Software operating instructions are available within the tool once login and permissions are issued. Should any Potential Providers have difficulties accessing the FMSP Award® site, please contact the Authority’s Award® Helpdesk, by calling +44 (0)30 679 83142 or emailing DBS-Proc-AwardHelpDesk@mod.gov.uk quoting the FMSP PQQ to which you are responding.

II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34510000 Schepen, 35500000 Oorlogsschepen en bijbehorende delen, 55100000 Hoteldiensten, 55500000 Kantine- en cateringdiensten, 60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval), 64122000 Interne kantoorbodediensten, 75220000 Defensiediensten, 77314000 Onderhoud van terreinen, 79520000 Reprografiediensten, 79710000 Beveiligingsdiensten, 79811000 Digitale drukkerijdiensten, 90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu, 90700000 Milieuzorgdiensten

II.1.7)Inlichtingen over uitbesteding
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
The scope of the Soft Facilities Management (FMSP/010) at Portsmouth comprises the following services:
— cleaning grounds and waste management,
— catering, retail, accommodation and leisure,
— transport services – Transport and driver services, motor transport fleet admin,
— reception and office services.
The supplier will provide soft facilities management services to meet the requirements of the Authority at Portsmouth Naval Base.
The supplier will work closely with other FMSP suppliers to plan and execute soft facilities management activity collectively and successfully.
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 20 000 000 en 100 000 000 GBP
II.2.2)Inlichtingen over opties
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
III.1.5)Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandeling
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden:
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
FMSP/010
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2018/S 031-068954 van 12.2.2018

Andere eerdere aankondigingen

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2018/S 129-295408 van 4.7.2018

IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
28.11.2018 - 12:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen:
The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.The Future Maritime Support Programme (FMSP) will underpin the success of the Royal Navy (RN) in supporting the Royal Navy’s Complex Warships, Submarines and Naval Bases, by providing all:
— surface ships and submarine engineering support services,
— submarine deep maintenance,
— facilities management and other naval base services, and
— maritime logistics services.
At the HM Naval Bases and associated Dockyards at Devonport, Clyde, Rosyth and Portsmouth.
In 2014, the Authority placed two contracts with industrial partners, Babcock Marine (BM) and BAE Systems (BAES) for Naval Base, Ship, and Submarine outputs. These contracts form the Maritime Support Delivery Framework (MSDF) and are due to expire on 31.3.2020.
Recognising the success of both MSDF, and its predecessor the Warship Support Modernisation Initiative (WSMI), in supporting the RN, after nearly 20 years it is timely for the Authority to review its current Naval Base services solution. The FMSP is the result of this review.
The FMSP is a programme of work that will succeed and improve upon the MSDF contracts currently in place, commencing on 1.4.2020. FMSP will deliver additional transformational change, cost reductions (in the target of 30 %) and an improved service for the RN.
The Contracting Authority considers that economic operators who are Small or Medium Enterprises (SME’s) could participate in this contract individually or through the partnership/collaboration with other SME’s/suppliers or as part of the Supply Chain to other suppliers. The PQQ Supplementary Information on the Competition Site includes a contact list of suppliers who participated in the FMSP Market Engagement phase which may be of assistance to SME’s in this regard.

Suppliers interested in working with the Ministry of Defence should register on the Authority Supplier Information Database (SID) Register, available at www.contracts.mod.uk. Please note: the registration and publication of a company profile on the Authority SID does not mean or imply that the Supplier has in any way been vetted or approved by the Authority, nor does it imply that an application made in response to this procurement will be successful. Suppliers wishing to compete for advertised MOD contracts must respond to any specific call for competition by submitting a separate expression of interest in accordance with the instructions contained in the specific contract notice.

The Authority reserves the right to:
(i) amend the procurement timeline at its sole discretion;
(ii) withdraw this notice at any time for any reason;
(iii) not to award any contract to any tenderer. The Authority does not bind itself to enter into any contract(s) arising out of the proceedings envisaged by this contract notice and no contractual rights express or implied arising out of this contract notice or the procedures envisaged by it;
(iv) amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise.
Advertising Regime OJEU:

— this contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk

Cyber Security Information:
The Cyber Risk Level for this procurement is assessed- Moderate
A full description of the four Cyber Risk levels is available at DEFSTAN 05138. Potential Providers should make themselves familiar with the requirements against the profile assessment for this risk level. GO Reference: GO-20181029-DCB-13463704
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: desshipsfmsp-comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 1179132548

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Plaats: Bristol
Land: Verenigd Koninkrijk

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29.10.2018