Diensten - 483698-2018

03/11/2018    S212

België-Brussel: Europees opleidingsprogramma inzake ondernemerschap voor onderwijzers

2018/S 212-483698

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 157-359376)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Avenue du Bourget 1
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/EASME

Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/easme/en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees opleidingsprogramma inzake ondernemerschap voor onderwijzers

Referentienummer: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000 Opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is een oproep tot inschrijvingen in de vorm van een openbare procedure, uitgeschreven met de bedoeling een dienstenovereenkomst te sluiten voor het opzetten, testen, verstrekken en verspreiden van een opleidingsprogramma inzake ondernemerschap dat de vaardigheden en pedagogische middelen van onderwijzers in hogeronderwijsinstellingen moet verbeteren.

Het algemene doel van deze actie is het bevorderen van een interdisciplinaire aanpak in Europese hogeronderwijsinstellingen, en dus het ondersteunen van de invoering van ondernemerschapsonderwijs, ook buiten de traditionele domeinen van instituten voor bedrijfskunde en economische faculteiten.

De doelstelling van deze actie is het ontwerp, de ontwikkeling en de organisatie van opleidingsmodules voor onderwijzers in hogeronderwijscontexten ondersteunen. De contractant moet de activiteiten richten op zowel de methodologie als de inhoud van een opleidingsprogramma inzake ondernemerschap.

De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1) van de aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 157-359376

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste datum voor het ontvangen van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: