Služby - 483710-2018

03/11/2018    S212

Luxembursko-Luxemburg: Školiace služby v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií v Bruseli a Luxemburgu

2018/S 212-483710

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Service du courrier officiel
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Mme Birgitte Jansson
E-mail: AO_chauffeurs@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4159
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Školiace služby v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií v Bruseli a Luxemburgu

Referenčné číslo: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Hlavný kód CPV
80511000 Školenie pracovníkov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Požadované služby predstavujú školenia pre vodičov európskych inštitúcií, ktorí majú vodičský preukaz typu B. Nezahŕňajú školenia týkajúce sa riadenia ťažkých nákladných vozidiel (vodičský preukaz typu C) a/alebo autobusov (vodičský preukaz typu D).

Obstarávanie je rozdelené na 2 samostatné časti:

– časť A: Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov, ktorí pracujú v Bruseli,

– časť B: Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov, ktorí pracujú v Luxemburgu.

Uchádzači môžu predložiť ponuku na 1 časť alebo 2 časti. Časti sú od seba nezávislé a môžu byť pridelené rôznym uchádzačom.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií, ktorí pracujú v Bruseli

Časť č.: A
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80511000 Školenie pracovníkov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel

II.2.4)Opis obstarávania:

Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov, ktorí pracujú v Bruseli.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií, ktorí pracujú v Luxemburgu

Časť č.: B
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80511000 Školenie pracovníkov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg

II.2.4)Opis obstarávania:

Školenie v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií, ktorí pracujú v Luxemburgu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri bod 5.4.1) súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí mať dostatočné zdroje a prostriedky na zabezpečenie nepretržitého a uspokojivého výkonu počas trvania zmluvy.

Z tohto dôvodu musí uchádzač doložiť svoje finančné výkazy (súvahy, ročná účtovná uzávierka, výkaz ziskov a strát) za posledné 3 roky, z ktorých aspoň 2 majú priaznivé údaje alebo pomery:

– Vlastný kapitál (v prípade, že je za posledné 3 finančné roky záporný, bude to považované za nepriaznivú okolnosť).

– Čistý výsledok (v prípade, že je za posledné 3 finančné roky záporný, bude to považované za nepriaznivú okolnosť).

– Pomer krytia likvidity (= obehové aktíva/krátkodobé dlhy sú považované za nepriaznivú okolnosť, ak sa vyskytnú v ≤ 1 z 3 rokov).

–– ROE (= čistý zisk/vlastný kapitál. V prípade, že je za posledné 3 finančné roky záporný, bude to považované za nepriaznivú okolnosť).

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí disponovať dostatočnou technickou a odbornou spôsobilosťou na vykonanie zmluvy v súlade s ustanoveniami zmluvy berúc do úvahy hodnotu a rozsah zmluvy.

Pre zmluvu uvedenú v tejto výzve na súťaž požaduje verejný obstarávateľ od uchádzačov, aby disponovali aspoň týmito technickými a odbornými spôsobilosťami:

a) Počas posledných 3 rokov poskytol školiace služby podobné tým, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, s hodnotou presahujúcou 100 000 EUR za dané obdobie.

b) Má tím aspoň 4 školiteľov, ktorí sú splnomocnení uchádzačom, ako aj administratívnym riaditeľom, s nasledujúcimi profilmi:

Profil školiteľov:

– Aspoň 3 roky odbornej praxe ako školiteľ v predmetnej oblasti tohto obstarávania,

– jazykové znalosti francúzštiny a/alebo angličtiny [pozri Podrobnosti v bode 1.5.5 technických špecifikácií (príloha 1 k týmto súťažným podkladom)].

– profil administratívneho riaditeľa:

– pozri Podrobnosti v bode 1.7.10 technických špecifikácií (príloha 1 k týmto súťažným podkladom)].

c) Vlastní aspoň 4 vozidlá podobné tým, ktoré bežne používajú inštitúcie [pozri typ vozidla v bode 1.5.4 technických špecifikácií (príloha 1 k týmto súťažným podkladom)].

d) Má k dispozícii miesto na vykonávanie školiacich služieb (teoretická a praktická časť) vrátane okruhu v súlade so špecifikáciami opísanými v bode 1.6 technických špecifikácií (príloha 1 k týmto súťažným podkladom).

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/12/2018
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/01/2019
Miestny čas: 12:00
Miesto:

Súdny dvor Európskej únie, plateau du Kirchberg, Luxembourg.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Účastníci verejnej súťaže, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia písomne kontaktovať AO_chauffeurs@curia.europa.eu najneskôr 21.12.2018. Povolený je len 1 zástupca za uchádzača. Musí disponovať preukazom totožnosti a oznámením, ktoré ho oprávňuje zastupovať spoločnosť uchádzača počas otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/10/2018