Leveringen - 483735-2020

13/10/2020    S199

Noorwegen-Oslo: Software en informatiesystemen

2020/S 199-483735

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Norges Bank
Nationaal identificatienummer: 937884117
Postadres: Bankplassen 2
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0151
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kari Tovseth
E-mail: kari.tovseth@norges-bank.no
Telefoon: +47 92846631
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/139937883.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.norgesbank.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/139937883.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/139937883.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sentralbank
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tableau Licences — Contract

Referentienummer: 20/02384
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Central Bank of Norway would like to enter into a contract for the procurement of tableau licences and support.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48218000 Software voor licentiemanagement
72220000 Systeem- en technisch advies
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011 Oslo
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Central Bank of Norway would like to change the licence model for tableau to a subscription based model in order to permit the use of tableau prep building, tableau server data Management add-on, and tableau server management add-on.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Central Bank of Norway has the option for extending the contract for 2 years + 2 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tenderers must be a legally established company

Documented by a certificate showing that the company is registered in a trade or business register as prescribed by the law of the country where the tenderer is established.

Only Norwegian tenderers: tenderers must have their tax and VAT payments in order.

Documented by a certificate for paid tax and VAT issued by the Norwegian Tax Administration, (must not be older than 6 months). These requirements also apply for sub-suppliers.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have an economic and financial position that enables them to fulfil their contractual obligations throughout the entire contract period.

Documented by:

1) The company's credit rating from a global credit rating agency (<2 months old);

2) Documentation of the accounts for the last 2 years;

3) Auditor confirmation of the accounts for the last 2 years.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have sufficient experience with offering tableau licences, support contracts, and relevant professional services.

Documented by 3 customers with an equivalent scope or activity as the Central Bank of Norway in the last three (3) years. The documentation must include a description of the services and other relevant information that is appropriate for clarifying the tenderer's experience from similar customers and services. In addition, relevant experience from more than 3 years ago can be considered.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

The opening of tenders will not be public.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Postadres: Postboks 2106 Vika
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
E-mail: oslo.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 22035200
Internetadres: https://www.domstol.no/enkelt-domstol/oslo-tingrett/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2020