Werken - 483792-2020

Submission deadline has been amended by:  492027-2020
13/10/2020    S199

Verenigd Koninkrijk-Ipswich: Bouwwerkzaamheden

2020/S 199-483792

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: East Suffolk and North Essex NHS FT
Postadres: Heath Road
Plaats: Ipswich
NUTS-code: UKH14 Suffolk
Postcode: IP4 5PD
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Dave.Carey@esneft.nhs.uk
Telefoon: +44 1473704234
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ipswichhospital.nhs.uk/
Adres van het kopersprofiel: http://www.ipswichhospital.nhs.uk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://suppliers.multiquote.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: East Suffolk and North Essex NHS FT
Postadres: Heath Road
Plaats: Ipswich
NUTS-code: UKH14 Suffolk
Postcode: IP4 5PD
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Dave.Carey@esneft.nhs.uk
Telefoon: +44 1473704234
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ipswichhospital.nhs.uk/
Adres van het kopersprofiel: http://www.ipswichhospital.nhs.uk/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://suppliers.multiquote.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Clinic G Refurbishment and Air Conditioning Works

Referentienummer: CA7741 -
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Refurbishment of Outpatient Clinic G (Cardiology) at Ipswich Hospital. To include air conditioning installation.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331230 Installeren van koeluitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH14 Suffolk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Suffolk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Refurbishment of Outpatient Clinic G (Cardiology) at Ipswich Hospital. To include air conditioning installation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The Ipswich Hospital NHS Trust
Postadres: Heath Road
Plaats: Ipswich
Postcode: IP4 5PD
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: george.wallace@ipswichhospital.nhs.uk
Telefoon: +44 1473704463
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: The Ipswich Hospital NHS Trust
Postadres: Heath Road
Plaats: Ipswich
Postcode: IP4 5PD
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: george.wallace@ipswichhospital.nhs.uk
Telefoon: +44 1473704463
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2020