Diensten - 485551-2020

14/10/2020    S200

Italië-Valmadrera: Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

2020/S 200-485551

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Silea SpA
Postadres: via Leonardo Vassena 6
Plaats: Valmadrera
NUTS-code: ITC43 Lecco
Postcode: 23868
Land: Italië
E-mail: appalti.sileaspa@pec.it
Telefoon: +39 0341204411
Fax: +39 0341583559
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sileaspa.it
Adres van het kopersprofiel: https://sileaspa.acquistitelematici.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sileaspa.acquistitelematici.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://sileaspa.acquistitelematici.
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: impresa pubblica
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: rifiuti

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di trattamento/recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 200108 (FORSU). CIG: 8467207043.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento del servizio di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 200108 (FORSU) — quantitativo annuo previsto 3 000 t — prezzo a base d'asta 85 EUR/t — periodo di affidamento presumibilmente dal 1.1.2021 al 31.12.2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 433 500.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC43 Lecco
Voornaamste plaats van uitvoering:

Il luogo di svolgimento del servizio è la sede dell'impianto che si aggiudicherà l'appalto.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Affidamento del servizio di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 200108 (FORSU) — quantitativo annuo previsto 3 000 t — prezzo a base d'asta 85 EUR/t — periodo di affidamento presumibilmente dal 1.1.2021 al 31.12.2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 433 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Si prevede proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Si rimanda ai documenti di gara.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Si rimanda ai documenti di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Valmadrera (LC) — via Leonardo Vassena 6.

Oppure in remoto attraverso la piattaforma telematica, attraverso il link che verrà trasmesso alle società partecipanti.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Sono ammessi i legali rappresentanti o persone da lui delegate, munite di apposita delega.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Si rimanda alla documentazione di gara.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: TAR
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2020