Werken - 486332-2022

07/09/2022    S172

België-Hasselt: Bouwwerkzaamheden

2022/S 172-486332

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 098-267317)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wetenschapspark Limburg NV
Nationaal identificatienummer: 0437.711.213_668880
Postadres: Kempische Steenweg 303 bus 101
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
E-mail: Anais.brouwers@pomlimburg.be
Telefoon: +32 11300116
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://pomlimburg.be/projecten/campus-diepenbeek/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446575

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie van een modulair, uitbreidbaar parkeergebouw bouwcampus te Campus Diepenbeek

Referentienummer: Wetenschapspark Limburg NV-NV WP_2022_MS_parkeergebouw BC-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omhelst het ontwerp en de bouw van een modulair bovengronds parkeergebouw voor minimaal 350 wagens (vast gedeelte, zie infra).

Dit gebouw dient als een modulaire bouw te worden gerealiseerd, rekening houdend met een uitbreidingsmogelijkheid gaande tot 500 parkeerplaatsen, wanneer deze vraag/nood zich voordoet (voorwaardelijk gedeelte, zie infra).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 098-267317

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

nota met toelichting werd toegevoegd