Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 486900-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Huur of langetermijnhuur van voertuigen en aanverwante diensten voor de operationele activiteiten van Frontex

2020/S 202-486900

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 181-435944)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.frontex.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huur of langetermijnhuur van voertuigen en aanverwante diensten voor de operationele activiteiten van Frontex

Referentienummer: Frontex/OP/658/2020/RS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Huur of langetermijnhuur van voertuigen met vierwielaandrijving/automatische wielaandrijving en multifunctionele voertuigen voor de operationele activiteiten van Frontex.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 181-435944

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: both Lots
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Perceel nr.: both Lots
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 22/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: