Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Leveringen - 486900-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Huur of langetermijnhuur van voertuigen en aanverwante diensten voor de operationele activiteiten van Frontex

2020/S 202-486900

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 181-435944)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.frontex.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huur of langetermijnhuur van voertuigen en aanverwante diensten voor de operationele activiteiten van Frontex

Referentienummer: Frontex/OP/658/2020/RS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Huur of langetermijnhuur van voertuigen met vierwielaandrijving/automatische wielaandrijving en multifunctionele voertuigen voor de operationele activiteiten van Frontex.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 181-435944

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: both Lots
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Perceel nr.: both Lots
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 22/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: