Diensten - 486906-2020

16/10/2020    S202

België-Brussel: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2020/S 202-486906

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: European Union, represented by the European Commission
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: B-1049
Land: België
E-mail: EuropeAid-TENDERS-140884@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_en
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7242
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: European Union, represented by the European Commission
Plaats: Brussels
Postcode: B-1049
Land: België
E-mail: EuropeAid-TENDERS-SUBMISSION-140884@ec.europa.eu
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_en
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_en
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Trade, Private Sector Development and Engagement, and Regional Integration Facility II (TPSDE II)

Referentienummer: DEVCO/2020/EA-RP/0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Service contract, restricted procedure. Tendering of consultancy services to provide support to Devco in trade and private sector development matters.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
80500000 Opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Asia, Sub-Saharan Africa, Near and Middle East, Overseas countries and territories, Latin America Countries (Benefitting zones).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trade, Private sector development and engagement, and regional integration Facility II (TPSDE II).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 4
Maximumaantal: 8
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Investing in people.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Subsequent to the initial contract resulting from the current tender procedure, new services or works consisting in the repetition of similar services or works, up to the estimated amount of 4 000 000, may be entrusted to the initial contractor by negotiated procedure without prior publication of a contract notice, provided the new services or works are in conformity with the same basic project.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See internet address provided in section I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See internet address provided in section I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 123-300523
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 11/12/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

See internet address provided in section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: General Court of the European Union
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

See internet address provided in section I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020