Werken - 486939-2020

16/10/2020    S202

Finland-Helsinki: Bouwwerkzaamheden

2020/S 202-486939

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin yliopisto
Nationaal identificatienummer: 0313471-7
Postadres: Fabianinkatu 32, Helsingin yliopisto
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-00014
Land: Finland
Contactpersoon: Henri Jyrkkäranta
E-mail: henri.jyrkkaranta@helsinki.fi
Telefoon: +358 2941911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.helsinki.fi/fi
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=315534&tpk=4c1afce3-3b54-4a98-9d86-918c4737142e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=315534&tpk=4c1afce3-3b54-4a98-9d86-918c4737142e
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sähköurakoiden puitejärjestely

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Helsingin yliopisto kilpailuttaa Helsingin yliopistokonsernin (Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston rahastot, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy sekä näiden omistamat kiinteistö-, tytär- ja osakkuusyhtiöt) erikseen määritettävissä rakennushankkeissa tehtäviä tarjouspyynnössä määritellylle puitesopimuskaudelle pieniä korjaus- ja muutostöitä sekä rakennusurakoita.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa julkaistaan ilmoitus puitesopimusjärjestelystä. Toimittajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan osallistua tarjouskilpailuun toimittamalla osallistumishakemuksen hankintajärjestelmään sekä liittämällä tarvittavat asiakirjat hakemukseen.

Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), hankintayksikkö tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan tarjoajat pisteytyksen perusteella.

Osallistumishakemusten perusteella ehdokkaat pisteytetään järjestykseen, jossa eniten pisteitä saanut voittaa. Mikäli pisteytyksen jälkeen yli 10 eniten pisteitä saanutta ehdokasta on tasapisteissä, niin tilaaja arpoo tarjouskilpailuun osallistuvat max. 10 ehdokasta. Osallistumisvaiheen pisteytysperusteet on esitetty hankintailmoituksen liitelomakkeissa.

Jatkoon valittavien osallistujien määrä on enimmillään 10 ehdokasta. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat toimittajaehdokkaat voivat tehdä tarjouksen.

Kilpailutuksen toisessa vaiheessa valitut toimittajat tekevät tarjouksen hankintajärjestelmään täydentämällä tarjouslomakkeet. Tarjousvaiheen pisteytysperusteet on esitetty lomakkeissa.

Puitesopimus tehdään 3—8 toimijan kanssa.

Tarjoajan mahdollisesti käyttämiä alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin itse tarjoajaa. Tarjoaja vastaa alihankkijan tekemästä työstä kuten omasta työstään.

Tarjouksen valmistelu:

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään osallistumishakemuksesta tai tarjouksesta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 5
Maximumaantal: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Kilpailun aikaan saamiseksi tarjousvaiheeseen valitaan 5—10 toimijaa, joille lähetetään tarjouspyynnöt.

Osallistujien määrää rajoitetaan, jotta vertailut pystytään suorittamaan tehokkaasti.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Puitesopimus tehdään kahdeksi (2) vuodeksi, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella (1+1) optiovuodella.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Yrityksen tulee toimia Suomen lakien ja asetusten mukaisesti sekä olla perehtynyt oman erityisalansa määräyksiin.

Osallistujan on osoitettava täyttävänsä tilaajavastuulain edellytykset, ja osallistujan on varauduttava toimittamaan tilaajalle vastaavat selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista yrityksensä ja alikonsulttiensa osalta.

Em. vaatimuksissa mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muun kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Esim. vastuugroup.fi / Luotettava Kumppani -palvelu.

Kaikki tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan tässä osallistumishakemuksessa mainitusta hakemuksen viimeisestä jättöpäivästä.

Ulkomaisen tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella. Kaikkien hakemukseen liitettävien vieraskielisten selvitysten tulee olla käännetty suomen kielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna.

Puitesopimuskumppanin on varauduttava toimittamaan minikilpailutuksen tai erillisen toimeksiantotilauksen yhteydessä tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset.

Yrityksen tulee osoittaa täyttävänsä ESPD- lomakkeen ehdot osallistumishakemuksen yhteydessä.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Puitesopimuksessa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE98.

Mahdolliset poikkeamat ja täsmennykset sopimusehtoihin on mainittu liitteenä olevassa alustavassa urakkaohjelmassa.

Sopimus laaditaan lomakkeelle RT 80319.

Sopimusluonnos liitetään tarjousvaiheen aineistoon.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 8
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Helsingin yliopistolla on käytössään yhteensä noin 600 000 huoneisto-m2, joihin teetetään vuosittain tässä tarjouspyynnössä tarkoitettuja pieniä huolto-, korjaus- ja muutostöitä sekä rakennusurakoita. Lähtökohtaisesti urakoissa päätoteuttajana toimii rakennusurakoitsija.

Tiloista noin 95 % sijaitsee pääkaupunkiseudulla mutta myös Mäntsälässä, Hyytiälässä (Juupajoki), Tvärminnessä (Hangossa), Lammilla, Lahdessa, Vaasassa ja Kilpisjärvellä.

Tilat koostuvat erityistiloista, laboratorioista, opetustiloista ja toimistotiloista sekä niiden aputiloista. Osa rakennuksista on rakennussuojelukohteita. Tiloissa tehtävät työt ovat pääosiltaan eriasteisia rakennusten sisä- ja ulkopuolen korjaustöitä, toiminnallisia tilamuutoksia ja kunnossapitoluonteisia korjaustöitä, joiden urakointiin tämä hankinta kohdistuu.

Työt ovat osin kausiluonteisia ja suurin osa työstä tehdään kesä- ja syyskaudella. Urakoille tunnusomaista on, että toimitaan rakennuksissa, joissa on toimintaa. Työt vaihtelevat muutaman tunnin korjauksista projektiluonteisesti toteutettaviin hankkeisiin.

Tämä hankinta ei koske laajoja projektikohtaisesti toteutettavia peruskorjaus- eikä uudisrakennushankkeita, jotka kilpailutetaan erikseen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020